Kursa kods PārZ5024

Kredītpunkti 2

Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits26

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par pārtikas produktu sastāvdaļu (proteīnu, ogļhidrātu, lipīdu, vitamīnu, minerālvielu u.c.) ķīmisko sastāvu veidojošo mazmolekulāro savienojumu ķīmisko uzbūvi un ķīmiskajām pārvērtībām.
Kursa uzdevumi: 1) padziļināt zināšanas par ķīmisko savienojumu (organisko un neorganisko savienojumu) uzbūvi un iespējamām pārvērtībām apkārtējās vides un citu savienojumu iedarbības rezultātā; 2) padziļināt zināšanas par mazmolekulāro ķīmisko savienojumu (organisko un neorganisko savienojumu) pierādīšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīga kursa apguve:
• dos teorētiskas zināšanas, lai izprastu kursā „Pārtikas ķīmija” sniegto informāciju par pārtikas produktu sastāvdaļām, to ķīmisko uzbūvi un pārvērtībām pārstrādes un uzglabāšanas laikā.
• dos izpratni kursā „Pārtikas ķīmija” prognozēt pārtikas produktu uzglabāšanas un pārstrādes procesos notiekošās pārtikas sastāvdaļu ķīmiskā sastāva izmaiņas un bioķīmiskās pārvērtības dzīvajos organismos, kuras tiks izvērtētas kursā „Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija”.
• radīs kompetence par pārtikas produktu sastāvu veidojošo ķīmisko savienojumu uzbūvi un iespējamām ķīmiskajām pārvērtībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas sastāvā ietilpstošie ķīmiskie elementi: elementu periodiskā sistēma, nemetāliskie elementi, metāli [L].
2 Neorganiskie savienojumi, to uzbūve, fizikālās un ķīmiskās īpašības. Savstarpējo reakciju norises īpašības[L, sem.].
3 Organiskie savienojumi. Monofunkcionālie organiskie savienojumi.
4 Organisko savienojumu klases, to nosaukumi [L].
5 Organisko savienojumu uzbūve, iegūšana, fizikālās un ķīmiskās īpašības [L].
6 Organisko savienojumu savstarpējo reakciju norises īpašības; reakciju mehānismu skaidrojumi [L].
7 Organisko savienojumu savstarpējo reakciju norises īpašības [L].
8 Ogļūdeņraži un un heterocikliskie savienojumi [L].
9 Amīni (alifātiskie amīni, aromātiskie amīni) [L, sem.].
10 Amīni (alifātiskie amīni, aromātiskie amīni) [L, sem.].
11 Aldehīdi (alkanāli), ketoni (alkanoni) [L, sem.].
12 Karbonskābes un to atvasinājumi (halogenīdi, anhidrīdi, amīdi) [L].
13 Aizvietotās karbonskābes- hidroksikarbonskābes un aminoskābes [L].
14 Polifunkcionālie organiskie savienojumi [L].
15 To nozīme dzīvajos organismos (hidroksiskābes, oksoskābes, aminoskābes, ogļhidrāti, nukleotīdi un nukleīnskābes [Sem.].
16 Studiju kursa kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā ir plānotas lekcijas un 3 semināri. Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās 3 semināros un gala pārbaudījumā. Studiju kursa gala atzīmi veido semināru darba rezultāti (60%) un rakstveida eksāmena rezultāts (40%). Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.
2. Пищевая химия / под редакцией А. П. Нечаева. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2001. 631 с.
3. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais pagāds, 2008. 207 lpp.
4. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.

Papildliteratūra

1. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.

Piezīmes

Izvēles kurss maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" pilna laika studijās.
Studiju kursa autore - Ida Jākobsone, LU Ķīmijas fakultātes asociētā profesore