Kursa kods PārZ5023

Kredītpunkti 3

Pārtikas produktu nekaitīgums I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Asnate Ķirse-Ozoliņa

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek apskatīts iespējamais pārtikas produktu mikrobiālais piesārņojums un tā ietekme uz patērētāja veselību. Studenti iegūst teorētiskas un praktiskas iemaņas piesārņojuma noteikšanai pārtikas produktos un to atspoguļojumu likumdošanā, un spēj analizēt šāda piesārņojuma novēršanas iespējas. Maģistranti patstāvīgi analizē literatūru par kāda pārtikas produkta iespējamo piesārņojumu un dod priekšlikumus to ierobežot.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pārtikas produktu mikrobioloģisko drošību, to bojāšanu izsaucošajiem mikroorganismiem – lekcijas un kontroldarbs
Prasmes izvērtēt pārtikas produktu mikrobioloģisko piesārņojumu atbilstoši standartmetodēm – lekcijas un laboratorijas darbi
Kompetence izvēlēties atbilstošas metodes, lai analizētu pārtikas mikrobioloģisko drošību un iegūto rezultātu kompetenta izvērtēšana – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas produktu piesārņojuma veidu raksturojums. Riska analīze.
2. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu reglamentējošie normatīvie akti. Definīcijas un terminoloģija.
3. Pārskats par mikroorganismu klasifikāciju. Baktērijas, mikroskopiskās sēnes, vīrusi.
4. Mikroorganismu attīstības veicinošie faktori
5. Pārtikas infekcijas, toksikozes un toksikoinfekcijas, to avoti.
6. Pārtikas infekcijas, toksikozes un toksikoinfekcijas, to avoti. Bakteriālie toksīni.
7. Patogēno mikroorganismu raksturojums.
8. Patogēno mikroorganismu raksturojums.
9. Mikroskopiskās sēnes un to veidotie toksīni (aflotoksīni, patulīns, ergotisms u.c.) pārtikas produktos.
10. Mikrobioloģiskās testēšanas metodes.
11. Mikroorganismu identifikācijas metodes.
12. Patogēno mikroorganismu noteikšanas metodes pārtikas produktos.
13. ISO standarti mikroorganismu noteikšanai pārtikas produktos.
14. Ieskaits tehnoloģisko procesu izmantošanā mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai.
15. Jaunākie pētījumi par mikrobiālo piesārņojumu pārtikā (pēdējo gadu datu bāzēs publicēto publikāciju pārskats). Seminārs.
16. Patstāvīgā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša eksāmena vērtējuma ieguvei studentam jāpiedalās laboratorijas darbos, sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs, un jāaizstāv abas patstāvīgā darba prezentācijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga literatūras analīze par kādu pārtikas produkta varbūtējo piesārņojumu un divu referātu-prezentāciju sagatavošana (viena prezentācija par augu valsts produktu, otra prezentācija par dzīvnieku valsts produktu). Referārā jāiekļauj šādas nodaļas (darba struktūra):
1. Problēmas aktualitāte
2. Izvēlētā produkta raksturojums
3. Izvēlētā produkta mikrofloras raksturojums
4. Mikrobioloģisko drošību ietekmējošie faktori un riski
5. Mikrobiālā piesārņojuma avoti
6. Saindēšanās un produktu piesārņojuma gadījumi
7. Galvenie patogēnie mikroorganismi produktā
8. Viena patogēnā mikroorganisma detalizēts raksturojums
9. Produkta mikrobioloģiskās drošības nodrošināšana
10. Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtības atbilstošajam produktam
11. Mikroorganismu noteikšanas metodes
12. Kopsavilkums
13. Izmantotie informācijas avoti

Referātā-prezentācijā jābūt noformētām atsaucēm, kuras atšifrē prezentācijas beigās slaidā “Izmantotie informācijas avoti”. Maksimālā vērtējuma iegūšanai vismaz 60% no literatūras avotiem (neiesk. attēlus vai citus grafikus/tabulas) ir jāsastāda zinātniskām publikācijām.

Referāta apjoms – vismaz 14 slaidu prezentācija (iespējams izmantot paraugu (fails e-studijās: prezentacija_template).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarba un patstāvīgo darbu prezentāciju atzīmes. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. 2. izd. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 127 lpp. ISBN 9789984453958.
2. Dudeja P., Gupta R. K., Minhas A.S. Food safety in the 21st century: public health perspective. London: Academic Press, 2017. 584 p. ISBN 9780128017739
3. Wallace C. A. Food safety for the 21st century: managing HACCP and food safety throughout the global supply chain / Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Mortimore. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 328 p. ISBN 9781119053576

Papildliteratūra

Pieejamas estudijās / Available on Moodle
1. Forsythe S. J. The microbiology of safe food. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.;Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 476 p. ISBN 9781405140058.
2. Roberts D., Greenwood M. Practical food microbiology. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. 294 p. ISBN 1405100753.
3. Lawley R., Curtis L., Davis J. The Food Safety Hazard Guidebook. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008. 422 p. ISBN 9780854044603
4. McLandsborough L. Food Microbiology Laboratory. London: CRC Press, 2005. 203 p. ISBN 9780849312670

Periodika un citi informācijas avoti

1. Handbook of Microbiological Culture Media https://ej.uz/mbiolhandbook
2. Food Safety Authority of Ireland. Guidance note no.3: guidelines for the interpretation of results of microbiological testing of ready-to-eat foods placed on the market (revision 1). Dublin: FSAI; 2014 https://www.lenus.ie/handle/10147/332049
3. Scientific peer-reviewed papers' database, SCIENCEDIRECT. http://www.sciencedirect.com/
4. Scientific peer-reviewed papers' database, SCOPUS. http://www.scopus.com/

Piezīmes

Studiju kurss PTF maģistratūras studiju programmā „Pārtikas zinātne”.