Kursa kods PārZ5020

Kredītpunkti 3

Pārtikas alerģija un nepanesamība

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author doc.

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par pārtikā esošajiem alergēniem, to iedalījumu un raksturojumu, tehnoloģiskajiem risinājumiem produktu ražošanā, kā arī likumdošanu, kas saistīta ar pārtikas alergēniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskas zināšanas par likumdošanu, kas reglamentē nozari, pārtikas alerģiju un tās veidiem, riskiem, alergēniem un pārtikas nepanesību – lekcijas un kontroldarbs.
Praktiskas zināšanas un prasmes izvērtēt pārtikas produktu ražošanā sastopamos alergēnus un ar tiem saistītos riskus, pielietot dažādas apstrādes tehnoloģijas alerģijas risku mazināšanai – laboratorijas darbi.
Kompetences spēt izmantot teorētiskās zināšanas, patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ar pārtikas alerģiju un nepanesību saistītās problēmas; paust savu viedokli par pārtikas alerģijas un nepanesības izraisītājiem – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas alerģija un tās veidi. Definīcijas, terminoloģija un likumdošana. Galvenie pārtikas alergēni, to raksturojums.
2 Pārtikas alerģiju simptomi. Pārtikas alergēnu noteikšanas metodes.
3 Alergēni graudaugos un to produktos.
4 Alergēni sojas pupās un to produktos.
5 Alergēni olās un to produktos.
6 Alergēni pienā un to produktos.
7 Alergēni riekstos, to pārstrādes produktos.
8 Alergēni zivīs, vēžveidīgajos un to pārstrādes produktos.
9 Alergēni sēklās, un garšaugos, to pārstrādes produktos.
10 Pārtikas alerģiju simptomi. Profilakse pārtikas alerģijām. Speciālās diētas.
11 Tehnoloģiskie risinājumi produktu ražošanā.
12 Tehnoloģiskie risinājumi produktu ražošanā.
13 Pārtikas nepanesība, tās raksturojums un iespējamie tehnoloģiskie risinājumi produktu ražošanā.
14 Produkti pārtikas nepanesības izraisītāji.
15 Pārtikas produktu marķēšana kontekstā ar alergēnu norādēm.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme veidojas sekojoši:
• jāapmeklē vismaz 80% no lekcijām (15%)
• jānostrādā visi laboratorijas darbi (50%);
• jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgais darbs (25%);
• sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs par teoriju (10%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – analizēt zinātnisko literatūru par pārtikas alerģiju vai nepanesamību izraisošajiem faktoriem un iespējām samazināt riskus; kritiski analizēt ar pārtikas alerģiju un nepanesību saistītās problēmas dažādās produktu tirdzniecības vietās, to novēršanas iespējām; patērētāju zināšanu izvērtēšana par alerģiju vai nepanesamību izraisītājiem un sekām; datu analīze un interpretācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarba un patstāvīgā darba prezentācijas atzīmes. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Lazovskis V. Praktiskā alergoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 623 lpp.
2. Cirkovic Velickovic T., Gavrovic-Jankulovic M. Food allergens: biochemistry and molecular nutrition. New York: Springer, 2014, p. 208.
3. Bove J.I., Godefroy S.B. Allergen management in the food industry. Hoboken, New Jersey:Wiley, 2010, p. 593.
4. Jedrychowski L., Wichers H.J. Chemical and biological properties of food allergens. Boca Raton: CRC Press/ Taylors Francis, 2010, p. 425.
5. Coutts J., Fielder R. Management of food allergens. Chichester, West Susse; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, p. 254.

Papildliteratūra

1. Straumīte, E. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Jelgava: SIA Jelgavas tipogrāfija, 2012, 280 lpp.
2. Albert J. Innovations in food labelling. Cambridge, UK: Woodhead Publishing, 2010, p. 174.
3. Mills, C., Wichers, H., Hoffmann-Sommergruber, K. Managing allergens in food. Cambridge: Woodhead Publishing;Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2007, p. 315.
4. Linnemann, A.R., van Boekel, M.A.J.S. Food product design: an integrated approach. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007, p. 236.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Allergy and Clinical Immunology
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice
Journal of Functional Foods

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas „Pārtikas zinātne” maģistrantiem