Kursa kods PārZ5016

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu iesaiņošana

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par pārtikas produktu iepakojumu industriju, sniedzot informāciju par iepakojamo pārtikas produktu raksturojumu, pārtikas bojāšanās veidiem, iepakojumu produktu uzglabāšanas laika iespēju pagarināšanai, iepakojumu un marketingu, iepakojuma industrijas attīstību, iepakojuma vispārīgo raksturojumu; primārais, sekundārais, transportiepakojums. Iepakojuma funkcijas, iepakojumu reglamentējošā likumdošana. Iepakojuma hermetizēšanas veidi. Marķējums, etiķetes, to veidi. Iepakošanas materiāli un formas, iepakošanas tehnoloģijas. Iepakojums un apkārtējā vide.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studenti rod priekšstatu un zināšanas par iepakošanu kā produktu ražošanas un kvalitātes nodrošināšanas sastāvdaļu, par iepakošanas materiālu veidiem, to uzbūvi, marķēšanu, īpašībām, izvēles un lietošanas kritērijiem, jauniem iepakošanas materiāliem. Iepazīstas ar pasaulē esošajiem modernajiem iepakojuma veidiem, to īstenošanu uzņēmumos, rod priekšstatu par iepakojumu kā reklāmas veidu jauniem produktiem. Sekmīgi apgūstot studiju kursu studentiem būs prasmes par pārtikas iepakošanas principiem un iepakošanas iekārtām un procesiem, kompetence, pārzinot dažādu iepakošanas tehnoloģiju iespējas, pagarinot produktu realizācijas laiku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepakojamo pārtikas produktu raksturojums.
2 Iepakojuma industrijas attīstība.
3 Iepakošanas materiāli-metāls, stikls, polimēru materiāli, papīrs un kartons. 1.pr.d. Metāls un stikls, tā raksturojums.
4 Iepakojuma veidi pārtikas rūpniecībā. 2.pr.d. Polimēru materiāli, to raksturojums, formas.
5 Vāki, to uzdevums, aizvākošanas materiāli un veidi. 3.pr.d. Papīrs un kartons, to raksturojums un formas.
6 Etiķetes, marķēšana, svītrkodi. 4.pr.d. Iepakojuma veidi un formas pārtikas rūpniecībā.
7 5.pr.d. Vāki, to veidi, funkcijas, iedalījums. 6.pr.d. Pamatjautājumi-pamatnostādnes, individ.darbs.
8 1.starppārbaudījums. Jaunākās iepakošanas tehnoloģijas: vakuumā un Sous vide iepakojumā.
9 7.pr.d. Pārtikas iepakošana termoformētos traukos un maisos. 8.pr.d. Iepakošana Sous vide.
10 Iepakošanas metode izmainītā gāzu vidē, lietotās gāzes, to ietekme uz pārtiku.
11 9.pr.d. Aizsarggāzu maisījuma veidošana, aizsarggāzu maiņas nodrošināšana.
12 10.pr.d. Pārtikas produktu iepakošana aizsarggāzu vidē, gāzu attiecību mērīšana.
13 Aktīvais iepakojums, tā attīstības tendences.
14 Aseptiskais iepakojums. Transportiepakojums. 11. pr.d. Transportiepakojums.
15 Biodegradējamie iepakošanas materiāli. 12.pr.d. Biodegradējamo (dabai draudzīgo) iepakojuma materiālu veidi, formas.
16 Izlietotā iepakojuma pārstrāde. 13.-16.pr.d. Individuālā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums ir obligāts. Kursa novērtējums veidojas no eksāmena (apkopojot 2 starppārbaudījumu rezultātus, 50%) un individuālā darba izstrādes un prezentācijas (50%).

Pamatliteratūra

1. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2003. 670 lpp.
2. Robertson G.L. Food packaging and practice. 2nd edit. London: Taylor & Francis, 2006. 550 p.
3. Novel food packaging techniques/ed. by R.Ahvenainen. VTT Biotechnology. Finland: Woodhead Publishing Limited, 2003. 590 p.
4. Innovations in Food Packaging/ed. By J.H.Han. London: Elsevier Academic Press, 2005. 517 p.

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.