Kursa kods PārZ5007

Kredītpunkti 2

Pārtikas un uztura kvalitāte

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par pārtikas produktu un uztura kvalitāti, tās kritērijiem un atkarību no dažādiem pārtikas piesārņojuma veidiem. Kursa uzdevumi: apgūt pārtikas kvalitātes vadības principus, metodes un sistēmas; iepazīt risku vadības nozīmību potenciālo apdraudējumu identificēšanai; apgūt HACCP sistēmas darbības specifiku pārtikas uzņēmumos Latvijā; padziļināt zināšanas par pārtikas produktu mikrobioloģisko un ķīmisko piesārņojumu un kaitīgo vielu veidošanos tehnoloģiskajos procesos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studentiem nostiprināsies priekšstats par pārtikas un uztura kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem, piesārņojuma veidiem un pārtikas kvalitātes vadības pamatprincipiem. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem būs teorētiskās zināšanas pārtikas un uztura kvalitātes vadības pamatjautājumos, izpratne par risku identifikāciju un vadības metodēm, visaptverošas zināšanas pārtikas drošības sistēmas nozīmei nekaitīguma principu īstenošanā. Studenti spēs parādīt zinātnisku pieeju pārtikas un uztura kvalitātes problēmu risināšanā, tiem būs prasmes zinātnisko pētījumu veikšanā, apzinot potenciālos pārtikas un uztura apdraudējumus, to radīto risku izvērtējumā. Studenti iegūs kompetence patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē pārtikas un kvalitātes vadības teorijas un metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas produktu kvalitātes jēdziens. Kvalitātes kritēriji.
2 Pārtikas produktu kvalitātes vadība un politika. 1.sem. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārtikas uzņēmumos.
3 Risks, riska analīze. HACCP sistēmas pielietojums. 1.pr.d. HACCP pētījums noteiktam pārtikas produktam.
4 Pārtikas piesārņojuma veidi, raksturojums. 2.pr.d. Potenciālā apdraudējuma identifikācija un riska cēloņu analīze.
5 Pārtikas infekcijas, to cēloņi.
6 Saslimšanas mehānisms ar pārtikas infekcijām. Pārtikas infekcijas. Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp.
7 Pārtikas toksikozes. Staphylococcus aureus. Clostridium botulinum. Listeria monocytogenes. Vīrusi.
8 Pārtikas produktu ķīmiskais piesārņojums.
9 Pesticīdi, herbicīdi, nitrīti un nitrāti. Nitrozamīni, akrilamīds.
10 Pārtikas produktos esošās vielas un to bīstamība patērētājam. Pārtikas alerģijas.
11 Sēnes, kauliņaugļu kodoli. Pākšaugi, dižskābaržu rieksti. Kartupeļi, tomāti.
12 Kaitīgo vielu veidošanās tehnoloģiskajos procesos.
13 Organiskie savienojumi, polihlordifenili, dioksīni.
14 Ķīmisko savienojumu veidošanās augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskos procesos.
15 Pārtikas produktu viltošana.
16 2.sem. Ķīmisko savienojumu veidošanās pārtikas izejvielu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskos procesos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistrantam sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi (25%), aktīvi jādarbojas semināros (25%), jāizstrādā un jāprezentē semestra darbs (25%) un jānokārto rakstiskais eksāmens (25%).

Pamatliteratūra

1. Quality management in food chains/ed. by L.Theusen et al. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007. 509 p.
2. Wallace C.A. Food safety for the 21st century: managing HACCP and food safety throughout the global supply chain. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 328 p.
3. Deshpande S.S. Handbook of food toxicology. New York, Basel : Marcel Dekker, 2002. 903 p.
4. Vasconcellos A.J. Quality assurance for the food industry. Boca Raton, FL: CRC Press, 2003. 370 p. Pieejams: http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9780203498101

Papildliteratūra

1. Food safety risk analysis: a guide for national food safety authorities/Food and Agriculture Organisation of the United Nations, World Health Organisation, Rome: FAO/WHO, 2006. 102 p. Pieejams: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.pdf
2. Schmidt R.H. Food safety handbook. Honoken, New Jersey: Wiley Interscience, 2003. 850 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Food Technology. Published by Medwell Journals. ISSN (printed): 1684-8462. ISSN (electronic): 1993-6036.
2. Journal of Food Protection. Published by Allen Press Online Publishing. ISSN: 0362-028X.
3. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671. Pieejams arī: http://www.lka.lv/index.php?page=1&view=list

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.