Kursa kods PārZ5006

Kredītpunkti 3

Pārtikas ķīmija

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits34

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Morozovs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentam padziļinātas zināšanas molekulārā līmenī par pārtikas produktu pamatsastāvdaļām (olbaltumvielas, ogļhidrāti un lipīdi), to uzturvērtību, par pārtikas bioloģiski aktīvajām sastāvdaļām (vitamīni, minerālvielas, fenola savienojumi, u.c.), to ķīmisko uzbūvi, izplatību augu un dzīvnieku valsts pārtikas produktos, analizēt sastāvdaļu pārvērtības pārstrādes un uzglabāšanas laikā. Kurss sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu pārtikas laboratoriju iespējām produktu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva izvērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par pārtikas produktu sastāvdaļām, to ķīmisko sastāvu un pārvērtībām; par sastāva izvērtēšanas metodēm pārtikas zinātnes nozarē. Sekmīga kursa apguve dod prasmes klausītajiem pievērsties pārtikas un uztura jautājumu zinātniskai risināšanai. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, maģistranti iegūst kompetenci pārtikas sastāvā ietilpstošajās ķīmiskajās vielās, pārtikas produktu pārstrādes procesos notiekošo ķīmisko izmaiņu prognozēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati. Organisko savienojumu uzbūve un klasifikācija.
2 Pārtikas produkti un to sastāvdaļas.
3 Lipīdi. Lipīdu klasifikācija, taukskābes, tauki un eļļas. Tauku uzturvērtība.
4 Ogļhidrāti. Monosaharīdi, oligosaharīdi. Polisaharīdi, diētiskās šķiedras.
5 1.seminārs. Lipīdi, olbaltumvielas un ogļhidrāti. Lekcija. Pārtikas piedevas.
6 Pārtikas piedevu klasifikācija. Pārtikas piedevu reglamentējoši LR normatīvi.
7 Uztura bagātinātāji. Uztura bagātinātāju sastāvs.
8 Uztura bagātinātāju lietošanu reglamentējošā likumdošana.
9 Piesārņojums: apkārtējās vides radītais, veselībai kaitīgās vielas. 2.seminārs. Pārtikas piedevas un uztura bagātinātāji.
10 Laboratoriskās analīzes un iespējas pārtikas kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva analīzei.
11 Neorganisko analītu noteikšanas metodes. Instrumentālās metodes.
12 Gāzu un augstefektīvā šķidrumu hromatogrāfija: teorētiskie pamati.
13 1.lab.darbs. Neorganisko analītu analīzes iespējas ar instrumentālām analīzes metodēm.
14 2.lab.darbs. Organisko savienojumu identifikācija pārtikas produktos ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju.
15 Iekārtas augsti efektīvajā šķidruma hromatogrāfijā.
16 Kontroljautājumi. Kursa noslēgums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā ir plānotas lekcijas, semināri un laboratorijas darbi. Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās 2 semināros, 2 laboratorijas darbos, 2 starppārbaudījumos un eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.
2. Matiseks R., Šnepels F.M., Šeinerte G. Pārtikas analītiskās ķīmija: pamati, metodes, lietošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 456 lpp.
3. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais pagāds, 2008. 207 lpp.

Papildliteratūra

1. Kazakevich Y., McNai H. Basic liquid chromatography. (http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/
2. Official methods of analysis of the association of official analysis chemists. 15th Edition, 1990. 1213 p.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.