Kursa kods PārZ5005

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu uzturvērtība

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par pārtikas produktu sastāva (ūdens, pelnu, olbaltumvielu, šķiedrvielu, minerālvielu, vitamīnu, tauku un fenola savienojumu) noteikšanas metodēm, par pārtikas produktu enerģētiskās vērtības un uzturvērtības aprēķināšanas un noteikšanas iespējām. Kursa uzdevumi: padziļināt zināšanas par pārtikas produktu sastāvdaļām un to uzturvērtību; padziļināt zināšanas par pārtikas produktu uzturvērtību noteicošo sastāvdaļu noteikšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistrantiem nostiprināsies priekšstats un zināšanas par pārtikas produktu kopējo uzturvērtību un enerģētisko vērtību noteicošajām sastāvdaļām un to satura noteikšanas metodēm pārtikas produktos. Sekmīgi apgūstot kursus maģistrantiem būs prasmes par pārtikas produktu uzturvērtību noteicošo sastāvdaļu satura noteikšanas metodēm pārtikas produktos, kompetence, pārzinot pārtikas produktu sastāvu un pārtikā ietilpstošo ķīmisko savienojumu daudzveidībā, spējā prognozēt pārtikas produktu uzturvērtību, tiem būs iemaņas pārtikas uzturvērtību noteicošo pārtikas sastāvdaļu analīžu metodēs un analīžu rezultātu izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas produkti un to raksturojums.
2 Ūdens, pelnu un kokšķiedras saturs pārtikas produktos.
3 Tauku saturs pārtikas produktos un tauku raksturojums.
4 1.lad.darbs. Kopējā tauku satura noteikšana pārtikas produktos.
5 Olbaltumvielu saturs pārtikas produktos.
6 2.lab.darbs. Olbaltumvielu satura noteikšana ar Kjeldāla metodi.
7 Ogļhidrātu saturs pārtikas produktos.
8 3.lab.darbs. Ogļhidrātu noteikšana. Reducējošo cukuru un kopējo reducējošo cukuru reducimetriskā noteikšana.
9 Minerālvielu un vitamīnu saturs pārtikas produktos.
10 4.lab.darbs. Vitamīnu satura noteikšana pārtikas produktos.
11 Fenola savienojumi augos un augu valsts pārtikas produktos.
12 5.lab.darbs. Fenola savienojumu spektrofotometriskā noteikšana.
13 Fenola savienojumi-dabīgie antioksidanti.
14 Pārtikas produktu vispārīgo raksturlielumu un enerģētiskās vērtības aprēķināšana.
15 1.seminārs. Pārtikas produktu enerģētiskās vērtības aprēķināšana.
16 Kontroljautājumi. Kursa noslēgums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju, semināra un laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu ieguvei ir jāpiedalās visos laboratorijas darbos, jāiesniedz un jāaizstāv protokoli, jāpiedalās seminārā un jāaizstāv tests par vitamīniem un pārtikas produktu uzturvērtību. Studiju kursa gala atzīmi veido laboratorijas darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīme par piedalīšanos seminārā (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāti (50%).

Pamatliteratūra

1. Matiseks R., Šnepels F.M., Šeinerte G. Pārtikas analītiskā ķīmija: pamati, metodes, lietošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 456 lpp.
2. Jākobsone I. Pārtikas produktu uzturvērtības noteikšana. Mācību metodiskais materiāls starpaugstskolu "Uzturzinātnes" programmai. LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 151 lpp.
3. Skoog D.A. Fundamentals of analytical chemistry. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2004. 1051 p.
4. Otles S. Methods of analysis of food components and additives. Boca Raton ... [etc.]: Taylor&Francis, 2005. 437 p.

Papildliteratūra

1. LVS EN ISO 8968-2:2002. Piens. Slāpekļa satura noteikšana. 2.daļa: Metode, lietojot dedzināšanas bloku (makro metode).
2. LVS 277:2000. Labība. Analīžu metodes. Kopproteīna noteikšana graudos un graudu produktos (Kjeldāla metode).
3. ISO 937-1978 (E) Slāpekļa daudzuma noteikšana gaļā un gaļas izstrādājumos (references metode).

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore - LU Ķīmijas fakultātes asociētā profesore Ida Jākobsone.