Kursa kods PārZ5004

Kredītpunkti 2

Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par pārtikas piedevām un uztura bagātinātājiem, to lietošanas un izplatīšanas kārtību, par pārtikas piedevu un uztura bagātinātāju ietekmi uz pārtikas produktu un uztura ķīmisko, fizikālo un fizioloģisko īpašību kopumu. Kursa uzdevumi ir padziļināt priekšstatu un izpratni par pārtikas piedevu un uztura bagātinātāju ietekmi uz pārtikas patērētāja veselību, sniegt informāciju par normatīvajiem aktiem, kas jāievēro pārtikas piedevu un uztura bagātinātāju iesaistītajiem tirgus dalībniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot kursu, maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par pārtikas piedevām un uztura bagātinātājiem, par piedevu un uztura bagātinātāju sastāvu, pielietošanas iespējām un to apriti reglamentējošiem starptautiskajiem un nacionālajiem aktiem. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt zināšanas par uztura bagātinātāju un pārtikas piedevu ķīmisko sastāvu, par ietekmi uz pārtikas produktu īpašībām un cilvēka veselību, tiem būs prasmes orientēties uztura bagātinātāju un pārtikas piedevu aprīti reglamentējošos normatīvajos aktos, kompetenci par pārtikas piedevu nozīmi pārtikas produktu ražošanā, uztura bagātinājumu ietekmi cilvēka veselības funkciju nodrošināšanai, izvērtēt šo vielu aprites likumību Latvijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas piedevas un uztura bagātinātāji.
2 Pārtikas piedevas un uztura bagātinātāji.
3 Pārtikas piedevu lietošanas reglamentējošie normatīvie dokumenti.
4 Pārtikas piedevu lietošanas reglamentējošie normatīvie dokumenti.
5 Lekcija, praktiskais darbs. Pārtikas piedevu klasifikācija.
6 Lekcija, praktiskais darbs. Pārtikas piedevu klasifikācija.
7 Lekcija, praktiskais darbs, seminārs. Pārtikas piedevu nekaitīgums, izcelsme un tīrības kritēriji.
8 Lekcija, praktiskais darbs, seminārs. Pārtikas piedevu nekaitīgums, izcelsme un tīrības kritēriji.
9 Lekcija, praktiskais darbs. Uztura bagātinātāju apriti reglamentējošie tiesību akti.
10 Lekcija, praktiskais darbs. Uztura bagātinātāju apriti reglamentējošie tiesību akti.
11 Praktiskais darbs, seminārs. Uztura bagātinātāju sastāvs. Uztura bagātinātāju datu bāze.
12 Praktiskais darbs, seminārs. Uztura bagātinātāju sastāvs. Uztura bagātinātāju datu bāze.
13 Praktiskais darbs, seminārs. Uztura bagātinātāju sastāvs. Uztura bagātinātāju datu bāze.
14 Praktiskais darbs, seminārs. Uztura bagātinātāju sastāvs. Uztura bagātinātāju datu bāze.
15 Seminārs. Uztura bagātinātāju sastāvs. Uztura bagātinātāju datu bāze.
16 Seminārs. Uztura bagātinātāju sastāvs. Uztura bagātinātāju datu bāze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās praktisko darbu nodarbībās un semināros, sekmīgi jānokārto pārbaudījums. Studiju kursa gala atzīmi veido: sagatavots un semināra nodarbībā aizstāvēts patstāvīgais darbs par pārtikas piedevām - 40%, sagatavots un semināra nodarbībā aizstāvēts patstāvīgais darbs par uztura bagātinātājiem - 40%, pārbaudījums (tests rakstveidā) - 20%.

Pamatliteratūra

1. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.
2. Ozola L. Pārtikas piedevas. Rīga: SIA NEO, 2003. 112 lpp.
3. Jākobsone I., Kreicbergs V. Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 126 lpp.

Papildliteratūra

1. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.146/2010. Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības piedevu marķējumam [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Natural Food Colorants/ edit. by G.A.F.Hendry and J.D. Houghton. London: Blackie Academic Professional, 1991. 343 p.
3. Natural Food Colorants: science and technology/ edit. by G.Gauro and f.Francis. New York: Marcel Dekker, 2000. 336 p.

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore: Ida Jākobsone, LU Ķīmijas fakultātes asociētā profesore.