Kursa kods PārZ4057

Kredītpunkti 4

Studiju darbs pārtikas ražotnes projektēšanā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas646424/01/2017Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Inženierzinātņu doktors

author vad.pētn.

Andra Zvirbule

Ekonomikas doktors

Priekšzināšanas

Ekon4011, Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3002, Piens, tā pārstrāde I

PārZ3003, Gaļa, tās pārstrāde I

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I

PārZ3018, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

PārZ3072, Zivis, to pārstrāde

Papildliteratūra

1. Girard J.P. Technology of meat products. Ellis Horwood, 1992. 273 p.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. by P. F. Fox et al. Amsterdam: Elsevier: Academic Press, 2004. Vol.1. and 2.
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A. Tomas-barberan and M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī: http://www.ift.org/food-technology.aspx

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem

Kursa anotācija

Studiju darba izstrādes mērķis ir studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apvienojums pārtikas ražošanas uzņēmuma projekta izstrādei, kas apliecinātu studiju procesā iegūtās kompetences inženiera pārtikas un dzērienu tehnoloģijā kvalifikācijas ieguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pārtikas uzņēmumu projektēšanā, ietverot izvēlēto produktu ražošanas tehnoloģiju un iekārtu izvēli, atbilstoši plānotajai pārstrādes jaudai, ekonomisko izmaksu kalkulēšanu uzņēmuma saimnieciskās darbības izvērtēšanā – studiju darba apraksta daļa.
Prasmes studiju procesā gūto atziņu pielietojumam tehnoloģiju, iekārtu, uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumu risināšanai uzņēmuma projektēšanā – aprēķini, rasējumi un praktiskais darbs.
Kompetence pārtikas uzņēmuma plānošanā, jaunu produktu izstrādē un kvalitātes uzraudzībā – studiju darba aizstāvēšana.

Kursa plāns

1 Vispārīgie norādījumi kursa darba izstrādei.
2 Tēmas izvēle un pamatojums.
3 Produkta sortimenta un ražošanas apjoma izvēle.
4 Produktu pamatojums, kvalitātes rādītāju raksturojums, produktu sagatavošana realizācijai.
5 Pārtikas produktu aprēķini, receptūras.
6 Izejvielu raksturojums, kvalitātes prasības.
7 Tehnoloģisko iekārtu izvēle.
8 Iekārtu ražošanas jaudas aprēķins. Iekārtu noslogojuma grafiks.
9 Ražotnes laukuma aprēķini.
10 Tvaika, ūdens un elektroenerģijas patēriņa aprēķins.
11 Grafiskā daļa: uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izvietojumu izstrāde, izmantojot AutoCAD programmu.
12 Grafiskā daļa: tehnoloģiskās shēmas un uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izvietojumu izstrāde
13 Marketinga plāns un startēģija.
14 Nozīmīgāko ekonomisko rādītāju aprēķins, peļņas un zaudējumu diagrammas izveide.
15 Studiju darba noformēšana.
16 Studiju darba noformēšana, aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts studiju darbs tiek aizstāvēts pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Studiju darbs tiek novērtēts ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi izstrādā praktisko daļu, kas saistīta ar studiju darba tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju darba vērtējums tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais no komisijas locekļu vērtējuma. Students studiju darbu ir aizstāvējis, ja atzīme nav zemāka par 4.

Pamatliteratūra

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.
3. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
4. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD. 2010. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp. ISBN 9789984180748.