Code du cours PārZ4053

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe480

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant480

Date de l'approbation du cours16.02.2016

Auteur du cours

author

Ingrīda Millere

Manuels

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 334 lpp.
3. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis Ekonomikas un vadības fakultāšu studentiem. Sastādīja V. Kozlinskis. Jelgava: LLU, 2005. 97 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2015.]. Sastādīti I. Milleres vadībā. Jelgava: LLU, 2012. 28 lpp. Pieejams: Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/getfile.php?id=465.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.
2. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671.