Kurs-Code PārZ4053

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)16.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ingrīda Millere

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 334 lpp.
3. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis Ekonomikas un vadības fakultāšu studentiem. Sastādīja V. Kozlinskis. Jelgava: LLU, 2005. 97 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2015.]. Sastādīti I. Milleres vadībā. Jelgava: LLU, 2012. 28 lpp. Pieejams: Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/getfile.php?id=465.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.
2. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671.