Код курса PārZ4053

Кредитные пункты 12

Общее количество часов480

Количество часов самостоятельной работы студента480

Дата утвеждения курса16.02.2016

Разработчик курса

author

Ingrīda Millere

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 334 lpp.
3. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis Ekonomikas un vadības fakultāšu studentiem. Sastādīja V. Kozlinskis. Jelgava: LLU, 2005. 97 lpp.

Дополнительная литература

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2015.]. Sastādīti I. Milleres vadībā. Jelgava: LLU, 2012. 28 lpp. Pieejams: Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/getfile.php?id=465.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.
2. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671.