Kursa kods PārZ4053

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ingrīda Millere

Dr. oec.

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādes mērķis ir studiju procesāiegūto teorētisko zināšanu pielietošana, risinot viesmīlības nozares aktuālas problēmas. Bakalaura darba izstrāde pierāda studējošāspēju orientēties, atlasīt, apstrādāt un analizēt nepieciešamo informāciju atbilstoši definētajiem darba mērķim, uzdevumiem un metodēm, kā arī izvērtējot pētījuma rezultātus, izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – izpratne par viesmīlības uzņēmumu vidi, tirgus attīstības tendencēm, patērētāju uzvedību, ekonomiskās attīstības likumsakarībām un principiem; zināšanas par viesmīlības uzņēmumu produktiem; par finanšu plānošanu un pārraudzību, kā arī tehnoloģiskajiem procesiem viesmīlības uzņēmumos un to ietekmējošiem faktoriem;
• prasmes - orientēties viesmīlības nozares aktuālos jautājumos; prasmei plānot, analizēt, izvērtēt viesnīcas un restorānu ekonomiskās darbības rādītājus; prasme aprēķināt viesmīlības uzņēmuma finanšu rādītājus un veikt to analīzi, prasme izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiskos un taktiskos plānus ;
• kompetence – spēja noteikt tirgus attīstības tendences un to ietekmējošos faktorus; spēja atklāt un analizēt aktuālas praktiskās viesmīlības uzņēmuma darbības problēmas; spēja plānot, analizēt un izvērtēt viesnīcu un restorānu tehnoloģisko procesu norisi un ekonomisko darbību; spēja izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiskos un taktiskos plānus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba aktualitātes, mērķa, uzdevumu un pētījuma metodoloģijas papildināšana
2Literatūras apskata izstrāde
3Literatūras apskata izstrāde
4Literatūras apskata izstrāde
5Pētījuma rezultātu iegūšana un datu apstrāde
6Pētījuma rezultātu iegūšana un datu apstrāde
7Pētījuma rezultātu analīze
8Pētījuma rezultātu analīze
9Secinājumu un priekšlikumu izstrāde. Darba noformēšana.
10 Prezentācijas izstrāde darba priekšaizstāvēšanai
11 Darba papildināšana un galīgā noformēšana
12 Prezentācijas izstrāde darba aizstāvēšanai.Darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādātais bakalaura darbs studentam jāaizstāv Valsts pārbaudījumu komisijas (VPK) priekšā, iepriekš sagatavojot 5-7 min ziņojumu un vizuālos uzskates materiālu, kā arī jāatbild uz recenzijas un VPK locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 334 lpp.
3. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis Ekonomikas un vadības fakultāšu studentiem. Sastādīja V. Kozlinskis. Jelgava: LLU, 2005. 97 lpp.

Papildliteratūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2015.]. Sastādīti I. Milleres vadībā. Jelgava: LLU, 2012. 28 lpp. Pieejams: Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/getfile.php?id=465.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.
2. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Obligātais pārbaudījums PTF studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem pilna un nepilna laika studijās.