Kursa kods PārZ4052

Kredītpunkti 10

Bakalaura darbs II

Kursa papildus materiāli PārZ4052_bakalaurs_II.pdf

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi1013, Tūrisma vadība

Citi2002, Viesnīcu dienesti

Citi2030, Komunikācija viesmīlībā

Citi2033, Etiķete viesmīlībā

Citi2034, Viesnīcu dienesti

Citi4003, Viesnīcu prakse

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Citi4027, Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība

CitiP007, Ievads viesmīlībā

CitiP027, Viesmīlības uzņēmumu vadība II

Ekon1001, Ekonomikas teorija

Ekon2017, Grāmatvedība II

Ekon3120, Tirgzinība

Ekon3123, Grāmatvedība I

Ekon4078, Biznesa plānošana un statistika I

Ekon4080, Biznesa plānošana un statistika II

Filz1027, Biznesa ētika un filosofija

InfT1023, Informātika

Ķīmi3017, Telpu kopšanas tehnoloģija

LauZ1002, Praktiskā lauku saimniecība

Mate3012, Matemātika

Medi2004, Uztura zinības

PārZ2005, Mikrobioloģija un higiēna I

PārZ2006, Mikrobioloģija un higiēna II

PārZ2011, Tehnoloģiskās iekārtas I

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ2056, Apkalpošanas organizācija un vadība

PārZ2057, Uztura gatavošanas tehnoloģija I

PārZ2058, Uztura gatavošanas tehnoloģija II

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

PārZ3024, Tehnoloģiskās iekārtas II

PārZ3027, Restorānu prakse

PārZ3046, Pētniecības darba pamati

PārZ3049, Produkti, to pārstrāde

PārZ3075, Ražošanas organizācija un vadība

PārZ3076, Ražošanas organizācija un vadība

PārZ4048, Bakalaura darbs I

PārZ4054, Loģistika viesmīlībā

PārZ4059, Kvalitātes vadība

PārZP041, Ievadprakse viesmīlības uzņēmumos

Psih4001, Vadības psiholoģija

Soci2036, Socioloģija

SpoZ1001, Sports I

SpoZ1002, Sports II

SpoZ2001, Sports III

VadZ2004, Vadīšanas pamati

VadZ2046, Personāla vadība

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

VadZ4082, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

VadZ4083, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

ValoP252, Profesionālā krievu valoda

ValoP277, Profesionālā angļu valoda I

ValoP278, Profesionālā angļu valoda II

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Bakalaura darba tēmas, mērķa un uzdevumu formulēšana un izvirzīšana saistībā ar viesmīlības nozares aktuālo problēmu risinājumiem. Pētījuma metodoloģijas izstrāde. Pētījuma rezultātu atspoguļojums, to analīze un interpretācija. Darba būtiskāko secinājumu izstrāde. Noslēguma darba prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par viesmīlības vidi, tirgus attīstības tendencēm, patērētāju uzvedību, ekonomiskās attīstības likumsakarībām un principiem. Zināšanas par viesmīlības nozares produktiem; uzņēmuma finanšu plānošanu un pārraudzību; par tehnoloģiskajiem procesiem un to ietekmējošiem faktoriem.
Prasmes – prot apkopot, analizēt un interpretēt pētījuma rezultātus, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Prot plānot savu laiku un darbu, lai iekļautos termiņos.
Kompetences – spēj noteikt tirgus attīstības tendences un to ietekmējošos faktorus; spēj atklāt un analizēt aktuālas viesmīlības uzņēmuma darbības problēmas, rast tām risinājumu; spēj plānot, analizēt un izvērtēt viesmīlības uzņēmuma tehnoloģisko procesu norisi un ekonomisko darbību; spēj izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiskos un taktiskos plānus. (Izstrādāts bakalaura darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darba aktualitātes, mērķa, uzdevumu un pētījuma metodoloģijas papildināšana.
2. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
3. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
4. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
5. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
6. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
7. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
8. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
9. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
10. Pētījuma rezultātu iegūšana, analīze un interpretācija.
11. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
12. Darba noformēšana.
13. Bakalaura darba prezentācijas sagatavošana priekšaizstāvēšanai.
14. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana.
15. Bakalaura darba papildināšana un noformēšana.
16. Bakalaura darba prezentācijas izstrāde aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darbs ir jāiesniedz Valsts pārbaudījuma komisijas (VPK) sekretārei reģistrācijai, pēc tam jānodod recenzentam. Bakalaura darbs ir jāaizstāv VPK sēdē, uzstājoties ar 5-7 min. garu prezentāciju un atbildot uz VPK locekļu un recenzenta jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi veic pētījumu, iegūtos datus tālāk apkopojot, analizējot un interpretējot sagatavo bakalaura darba pētniecisko daļu. Konsultējas ar darba vadītāju un, ja nepieciešams, ar konsultantu/iem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Pirms bakalaura darba reģistrācijas tas ir jāiesniedz vadītājam, kurš ar savu parakstu apliecina, ka darbs ir virzāms uz aizstāvēšanu.
2. No recenzenta ir jāsaņem pozitīva atsauksme, kur ir norādīts, ka studentam ir piešķirams bakalaura grāds.
3. VPK sēdē ir jāsaņem sekmīgs vērtējums (ne zemāk par 4 ballēm) par bakalaura darbu.

Pamatliteratūra

Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 07.11.2018.]. Sastādīti I.Milleres un I.Beitānes vadībā. Jelgava: LLU, 2018. 25 lpp. Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas

Papildliteratūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2015.]. Sastādīti I. Milleres vadībā. Jelgava: LLU, 2012. 28 lpp. Pieejams: Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/getfile.php?id=465. 2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp. 3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.
2. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 4.kurss