Kursa kods PārZ4048

Kredītpunkti 2

Bakalaura darbs I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas22/02/2012Uztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

Citi4027, Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība

Ekon3120, Tirgzinība

Ekon4078, Biznesa plānošana un statistika I

PārZ4054, Loģistika viesmīlībā

VadZ2046, Personāla vadība

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

VadZ4082, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Papildliteratūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671.
2. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 4.kurss

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādes mērķis ir studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu pielietošana, risinot viesmīlības nozares aktuālas problēmas. Bakalaura darba izstrāde parāda studējošā spēju orientēties, atlasīt, apstrādāt un analizēt nepieciešamo informāciju atbilstoši definētajam mērķim un uzdevumiem, izvēlēties piemērotas pētījuma metodes, izvērtēt pētījuma rezultātus, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par viesmīlības vidi, tirgus attīstības tendencēm, patērētāju uzvedību, ekonomiskās attīstības likumsakarībām un principiem. Zināšanas par viesmīlības nozares produktiem; uzņēmuma finanšu plānošanu un pārraudzību; par tehnoloģiskajiem procesiem un to ietekmējošiem faktoriem. (Bakalaura darba koncepcija)
Prasmes – orientēties viesmīlības nozares aktuālos jautājumos; apkopot un analizēt literatūru un saistošos normatīvos aktus par izvēlēto tēmu atbilstoši darba mērķim un uzdevumiem; izvēlēties atbilstošu metodiku bakalaura darba izstrādei (Bakalaura darba literatūras izstrāde)
Kompetences – patstāvīgi veikt bakalaura darbā izvēlētās tēmas literatūras analīzi, sniegt aktualitātes pamatojumu un plānot bakalaura darba pētījuma daļu. (Bakalaura darba literatūras aizstāvēšana ar prezentāciju)

Kursa plāns

1. Darba vadītājam ir jāiesniedz izstrādāta un atbilstoši noformēta saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem bakalaura darba literatūras daļa.
2. Uztura katedras sēdē aizstāvēta bakalaura darba literatūras daļa.
3. Nedrīkst būt parādi kādā no studiju kursiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti: 1) līdz decembra beigām bakalaura darba vadītājam jāiesniedz izstrādātu, noformētu (atbilstoši Metodiskiem norādījumiem bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai) literatūras apskatu; 2) janvārī jāprezentē literatūras apskats (bakalaura darba aktualitāte, mērķis, uzdevumi, metodes, darba teorētiskā daļa, secinājumi); 3) jābūt nokārtotiem visiem studiju programmas studiju kursiem, izņemot Viesmīlības uzņēmuma vadība II.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic literatūras izstrādi, konsultējoties ar darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Darba vadītājs pozitīvi novērtē bakalaura darba literatūras daļu.
2. Uztura katedras sēdē literatūras aizstāvēšana tiek novērtēta pozitīvi.

Pamatliteratūra

Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 07.11.2018.]. Sastādīti I.Milleres un I.Beitānes vadībā. Jelgava: LLU, 2018. 25 lpp. Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas