Kursa kods PārZ4047

Kredītpunkti 2

Pārtikas derīguma termiņš

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātnePārtikas produktu kvalitātes32816811/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi1011, Organiskā ķīmija I

Ķīmi2003, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Ķīmi2006, Organiskā ķīmija II

Ķīmi3001, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Ķīmi3002, Fizikālā un koloidālā ķīmija II

Ķīmi4001, Fizikālā un koloidālā ķīmija II

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

PārZ3002, Piens, tā pārstrāde I

PārZ3003, Gaļa, tās pārstrāde I

PārZ3004, Zivis, olas, to pārstrāde

PārZ3010, Mikrobioloģija I

PārZ3011, Mikrobioloģija II

PārZ3014, Pārtikas produktu iesaiņošana

PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I

PārZ3018, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

Piezīmes

Izvēles kurss – Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes pilna laika akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” un „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”, un nepilna laika profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem, 3., 5., 7. semestrī.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina un dod iespēju apgūt zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz pārtikas produktu bojāšanās procesiem un derīguma termiņa noteikšanas kārtību un noteikumiem. Studiju kursa ietvaros apskatāma likumdošana, kas nosaka pārtikas derīguma termiņu, to definīciju, norādīšanas secību, kā arī nosaka konkrētu pārtikas produktus kopu, kuriem derīguma termiņš nav jānorāda. Studiju kursa ietvaros ir iespējams apgūt un izprast pārtikas produktu galvenos bojāšanās veidus.

Rezultāti

Pēc kursa studijām studentam būs:
• teorētiskās zināšanas par pārtikas derīguma termiņu.
• prasmes noteikt faktorus, kas ietekme pārtikas produktu bojāšanas; pārtikas bojāšanas veidus.
• kompetence: pielietojot studiju kursa ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas spēt analizēt produktu kvalitāte izmaiņas uzglabāšanas laikā dažādos apstākļos.

Kursa plāns

1 Derīguma termiņš - definīcija, likumdošana (lekcija).
2 Galvenie faktori, kas negatīvi ietekme produktu kvalitāti (lekcija).
3 Negatīvo faktoru ietekme uz dažādu pārtikas produktu kvalitāti (seminārs).
4 Pārtikas produktu sensoro rādītāju izmaiņas un enerģētiskas vērtības zudumi uzglabāšanas laikā (lekcija).
5 Pārtikas produktu sensoro rādītāju izmaiņas uzglabāšanas laikā, iegūto rezultātu analīze (praktiskais darbs)
6 Pārtikas produktu sensoro rādītāju izmaiņas uzglabāšanas laikā, iegūto rezultātu analīze (praktiskais darbs)
7 Pārtikas produktu galvenie bojāšanas veidi (lekcija).
8 Dažādu pārtikas produktu galveno bojāšanas veidu teorētiskā analīze (seminārs)
9 Pārtikas produktu derīguma termiņa noteikšana (lekcija).
10 Dažādu pārtikas produktu derīguma termiņa analīze, salīdzinājums (praktiskais darbs).
11 Pārtikas produktu uzglabāšanas laika eksprestestēšanas metodes. Pamatprincipi, nozīme, piemērotība (lekcija).
12 Pārtikas produktu uzglabāšanas laika teorētiskās eksprestestēšanas metodes izveidošana (praktiskais darbs).
13 Pārtikas produktu bojāšanas pakāpes noteikšanas metodes (lekcija).
14 Dažādu pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņu noteikšana uzglabāšanas laikā (praktiskais darbs).
15 Dažādu pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņu noteikšana uzglabāšanas laikā (praktiskais darbs).
16 Pārtikas produktu bojāšanas procesu kontrole graudu, piena un gaļas pārstrādes uzņēmumos (lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai varētu kārtot akumulējošo ieskaiti, studentam jāpiedalās praktiskajās nodarbībās, semināros un lekcijās; jāizstrādā un jāaizstāv referāts par izvēlēto tēmu. Ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Стеле Р. Срок годности пищевых продуктов. Расчёт и испытание. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ, 2008. 480 с.
2. Блэкберн К. де В. Микробиологическая порча пищевых родуктов. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ, 2008. 784 с. Nav liel. Latvijas b-kās.
3. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов. Москва, 2006 .413 с.
4. МакКен Б.М. Структура и текстура пищевых продуктов. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ, 2008. 480 с.

Papildliteratūra

1. Galoburda R., Rakčejeva T. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
2. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Jelgava: LLU, 2008. 228 lpp.