Kursa kods PārZ4046

Kredītpunkti 2

Miltu konditoreja

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātne321641212/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Izvēles kurss PTF akadēmiskai bakalaura studiju programmai "Pārtikas zinības", profesionālai studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības profesionālā bakalaura studiju programmai.

Kursa anotācija

Iespēja iepazīties ar jaunākajām izejvielām miltu un konditorejas izstrādājumu ražošanā, to sastāvu un īpašībām. Apgūt izstrādājumu gatavošanas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas, izprast konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskos procesus. Iegūt zināšanas par iespējamo defektu rašanās cēloņiem un novēršanas paņēmieniem, izstrādājumu ražošanas reglamentējošiem dokumentiem un iespējamo risku.

Rezultāti

Pēc studiju kursa apguves studenti zina dažādu konditorejas mīklu un masu pagatavošanas pamatprincipus, izmantojamās izejvielas un maisījumus, nepieciešamās iekārtas, prot pamatot izstrādājumu laikā notiekošos procesus un novērtēt kvalitāti, kompetence – spēj veikt atsevišķu konditorejas izstrādājumu ražošanai nepieciešamos aprēķinus.

Kursa plāns

1 Higiēnas prasības pārtikas ražošanas uzņēmumos.
2 Rauga mīklas izstrādājumi, to pildījumi.
3 Rauga mīklu veidi, to gatavošana, izstrādājumu cepšana.
4 Kārtainās mīklas gatavošana un izstrādājumu raksturojums.
5 Rauga kārtainās mīklas. Praktiskie darbi.
6 Biskvīti, biskvīta masu putošanas paņēmieni, priekšrocības, trūkumi.
7 Sviesta biskvīti un olbaltuma masas izstrādājumi.
8 Plaucētās masas sagatavošana un izstrādājumi. Praktiskie darbi.
9 Taukos vārītie izstrādājumi.
10 Smilšu mīklas izstrādājumi, to raksturojums.
11 Smilšu mīklas veidi, gatavošanas īpatnības.
12 Seminārs.
13 Pildījumi un piedevas konditorejas izstrādājumu ražošanai.
14 Marcipāna masas un tās izstrādājumi.
15 Tortu un desertu gatavošana.
16 Pārbaudes tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Kursa ietvaros studenti piedalās visos laboratorijas darbos, atbild uz jautājumiem par atbilstošo tēmu un izstrādā patstāvīgo darbu. Nokavētos praktiskos darbus jāatstrādā. Kursa noslēdzošais posms - ieskaites tests.

Mācību pamatliteratūra

1. Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos : mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. ISBN 9789984828138. 78 lpp.
2. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. ISBN 9789984766942. 492 lpp.
3. Bicāne A.. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Turība, 2004. sēj. ISBN 9984766489.

Papildliteratūra

1. Kunkulberga D., Segliņs V.. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. ISBN 9789984322339. 289 lpp.
2. Schild, A. Der junge Bäcker. Fachbuchverlag Dr.Pfanneberg & Co.Gießen. Band 2,. 1989.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Gastromāns : žurnāls. Nr. 1 (1) 2003- Rīga : Baltijas mārketinga un reklāmas kompānija "Prospekts", 2003. ISSN 1691-1075.
2. Ievas Virtuve. Rīga: Žurnāls Santa ISSN 1691-5763.
3. Mūsmājas: labākais žurnāls mājai un ģimenei. Rīga: Dadzis. ISSN 1407-0995.