Kursa kods PārZ4041

Kredītpunkti 1

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Janīna Ķīvīte

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa darbam studenti izvēlas tēmu ģimenes uztura organizācija vai skolēnu uztura organizācija kādai vecuma grupai. Var izvēlēties arī kādai citai iedzīvotāju grupai. Darbā izklāsta uzturvielu nozīmi cilvēka organismā un kā šo vajadzību var nodrošināt ar uzturu. Kursa darba 1.daļā izstrādā izvēlēto tēmu, bet darba otrā daļā izstrādā mācību stundas konspektu kādai no mājturības pamatizglītības standartā ieteiktajām ēdienu grupām. Sagatavo uzskates un izdales materiālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – pārzin un pielieto nepieciešamo literatūru , pielieto pedagoģijā un ēdienu gatavošanas tehnoloģijā iegūtās zināšanas.
• Prasmes – prot veidot sabalansētas, pilnvērtīgas ēdienkartes, aprēķināt ēdienu un kopējo dienas ēdienu uzturvērtību un veikt to analīzi. Prot sagatavot materiālus par ēdienu tēmām. Prot organizēt savu darbu, un prot integrēt iegūtās zināšanas.
• Kompetence - spēja izmantot zināšanas un prasmes mācību situācijās, profesionālajā un personīgajā attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadā - īsi parāda saikni „cilvēks un uzturs”- uzturvielu nozīmi cilvēka organismā un kā šo vajadzību var nodrošināt.
2 Uztura organizācijā – pēc izvēles students izstrādā kādu no tēmām.
3 Ģimenes organizācija
4 Skolēnu uztura organizācija
5 Ēdienu gatavošanā izstrādā mācību stundas konspektu

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un prezentētam, aizstāvētam kursa darbam.

Pamatliteratūra

1. Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas. Rīga: Latvijas pārtikas centrs, 2001. 6 lpp.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: Rasa ABC, 2002. 415 lpp.
3. Melngaile A. Skolēnu uztura kvalitātes pilnveidošana. Rīga: Patērētāju interešu aizstāvības klubs, 2001. 79 lpp.
4. Kozule V. Uzturs. I daļa. Ozolnieki: LLKC, 1998. 170 lpp.
5.Kozule V. Uzturs. II daļa. Ozolnieki: LLKC, 2000. 153 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozule V. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Rokasgrāmata, 2.daļa. Rīga: VRMC, 2007. 113 lpp.
2. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 245 lpp.
3. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. 2.daļa. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 207 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vanaga V. Galda klāšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 44 lpp.
2. Greffenius P. Party ja – aber richtig! Bunte. 2004. Nr.46. 78 s.
3. Skudra G., Kozule V., u.c., Rokasgrāmata pavāriem: metodisks materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 178 lpp.

Piezīmes

Obligāts kursa darbs TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijas.