Kursa kods PārZ4034

Kredītpunkti 1.50

Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Morozovs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Studiju kursa pirmajā daļā un zinātnisko publikāciju apspriešanā maģistrantūras students iegūs padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetenci par enzīmu uzbūvi, kinētiku un aktivitātes regulāciju to praktiskā pielietojuma pārtikas produktu tehnoloģijas un zinātnisko pētījumu problēmu risināšanas skatījumā, kas nepieciešamas maģistrantūras tālākās studijās un turpmākā profesionālajā darbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par enzīmu pielietošanu pārtikas produktu izstrādē un ražošanā atbilstoši jaunākajiem pārtikas zinātnes sasniegumiem. Spēj parādīt pārtikas zinātnes jēdzienu un likumsakarību izpratni, tos realizējot praksē. Kontroldarbs Enzīmu uzbūve īpašības un kinētika.
PRASMES. Prot, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt profesionālu, inovatīvu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un to risinājumus, kā arī izskaidrot un argumentēti diskutēt par enzīmu pielietojumu un to ietekmi uz pārtikas kvalitāti gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Prot patstāvīgi strukturēt savu profesionālo izaugsmi, virzīt savu un padoto tālāku teorētisko un profesionālo pilnveidi. Prot parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai, vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Kontroldarbs Enzīmu pielietojums pārtikas produktu ražošanā un tā optimizācija.
KOMPETENCE. Spēj patstāvīgi un kompetenti iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas enzīmu izmantošanā pārtikā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, kompetenti izvērtēt enzīmu pielietojuma ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī piedalīties pārtikas zinātnes attīstībā. Patstāvīgo zinātniskās literatūras studiju par uzdoto tēmu apskats un tā publiska apspriešana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Enzīmu uzbūve un īpašības
2. Enzīmu augstākā struktūrā organizācija šūnās
3. Enzīmu darbības mehānismi
4. Enzīmu kinētika
5. Enzīmu kinētikas pielietojums pārtikas ražošanā
6. Enzīmu inhibitori un izmantošana
7. Enzīmu izdalīšanas un attīrīšanas metodes
8. Enzīmu imobilizēšana
9. Imobilizēto enzīmu izmantošana
10. Enzīmu darbības optimizācija
11. Enzīmu izmantošana analīzē. Biosensori
12. Enzīmu pielietošana pārtikas rūpniecībā un to atliekas pārtikā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīti un ieskaitīti 2 kontroldarbi. Novērtējums līdz 50 punktiem. Sagatavots un nolasīts referāts par enzīmu izmantošanu pārtikas tehnoloģijā pēc vismaz 20 publikācijām zinātniskos žurnālos un interneta resursos saistībā ar lekciju tematiku un izvēlēto maģistra darba tēmu. Novērtējums līdz 75 punktiem. Aktīvitāte kolēģu referātu apspriešanā - līdz16 punktiem. Ieskaite ja uzkrāto punktu summa ne mazāka par 98.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, vismaz 20 publikāciju un/vai patentu apskata sagatavošana par enzīmu pielietošanu pārtikas tehnoloģijā zinātniskos žurnālos pēc individuālas tematikas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kopējo vērtējumu veido, uzrakstīto kontroldarbu un patstāvīgā darba izpilde, dalība un aktivitāte kolēģu darbu apspriešanā.
• kontroldarbi līdz 50 punktiem,
• patstāvīgā darba (literatūras apskats un referāts) novērtējums līdz 75 punktiem,
• aktivitāte individuālo darbu diskusijā un to apmeklējums līdz 16 punktiem;
Ieskaite ja uzkrāto punktu summa nav mazāka par 98.

Pamatliteratūra

1. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie. 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer Verlag, 2008. 1118 S. 2. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp. 3. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp. 4. Handbook of food enzymology. Edited by J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong. New York; Basel: Marcel Dekker, 2003, 1108 p.

Papildliteratūra

1. Enzymes in food technology. Ed. by R.J.Whitehurst, M. van Oort. 2nd ed. Chichester; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2010. 368 p. 2. Bisswanger H. Enzyme kinetics: principles and methods. 2nd. ed. Weinheim Wiley-VCH, 2008. 301 p 3. Enzymes in the environment: activity, ecology, and applications. Ed. by R.G. Burns, R.P. Dick. New York ; Basel: Marcel Dekker, 2002. 614 p. 4. Handbook of food enzymology. Edited by J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong. New York; Basel: Marcel Dekker, 2003, 1108 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Chemistry. Published by Elsevier Science. ISSN: 0308-8146 Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect. 2. LWT - Food Science and Technology. Online, www.sciencedirect.com . (Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie). Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127 Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect. 3. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.

Piezīmes

Pilna laika, obligāts maģistrantūras studiju programmas "Pārtikas zinātne" studiju kurss.