Kursa kods PārZ4033

Kredītpunkti 4

Augļi, dārzeņi, to pārstrāde

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas64323212/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Solvita Kampuse

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

author asoc. prof. (Emeritus)

Envija Velga Strautniece

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Bioactive compounds in foods / edited by John Gilbert, Hamide Z. Şenyuva. - Oxford : Blackwell Publishing, 2008. - xvi, 409 lpp.
2. 400 augļi un ogas Latvijā mūsdienu augļudārzā / sastād I.Birulis. - izd. "Lauku Avīzes", Rīga, 2008., 237 lpp.
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products/ ed. by F.A. Tomas-barberan and M.I. Gil. - Woodhead Publishing Limited, 2008, 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī : http://www.ift.org/food-technology.aspx
2. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
3. Food Science and Technology. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.

Piezīmes

Kurss iekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes produktu tehnoloģijas nepilna laika studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu ķīmisko sastāvu un fizikālajām īpašībām. Apgūst augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar šajā nozarē izmantojamām speciālām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas; par augļu un dārzeņu uzbūvi un ķīmisko sastāvu, konservēšanas metodēm, dažādu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem;
prasmes; spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos;
kompetence; spēt analizēt un skaidrot dažādu augļu un dārzeņu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus.

Kursa plāns

1 Augļu un dārzeņu nozīme uzturā. Augu šūnas un audi.
2 Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības.
3 Augļu un dārzeņu kvalitātes rādītāji. Augļu un dārzeņu slimības.
4 Augļu un dārzeņu izmaiņas uzglabāšanas laikā. Augļu un dārzeņu dzīvības norišu periodi.
5 Kartupeļu bumbuļu uzbūve un ķīmiskais sastāvs. Garšaugu un savvaļas augļu un ogu ķīmiskais sastāvs.
6 1. Kontroldarbs.
7 Augļu, ogu un dārzeņu konservēšanas metodes (biozes, abiozes, anabiozes un cenoanabiozes princips)
8 Konservu ražošanas tehnoloģiskās operācijas. Dārzeņu konservu iedalījums, kāpostu skābēšana
9 Svaigu, minimāli apstrādātu iepakotu augļu dārzeņu ražošana. Dabīgie dārzeņu konservi. Dārzeņu salāti.
10 Tomātu pārstrādes produkti. Marinēti dārzeņi. Augļu, ogu un dārzeņu kaltēšana.
11 Augļu - ogu kompoti, džemi, ievārījumi un biezeņi. Augļu ─ ogu sulas, to iedalījums. Sulu ražošanas tehnoloģijas.
12 Augļu, ogu, dārzeņu saldēšana. Kartupeļu čipsu, frī kartupeļu, kartupeļu cietes ražošana. 2. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi par lekciju materiālu, jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas un praktiskie darbi (vidējai atzīmei par abiem kontroldarbiem jābūt vismaz 6), kas atļauj studentam saņemt akumulējošo eksāmenu šajā priekšmetā).

Pamatliteratūra

1. Strautniece E. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs. Lekcija. - Jelgava: LLU, 1999. - 17 lpp.
2. Vaclavik V.A. Essentials of Food Science. New York, International Thomson Publishing, 1998. - 419 p.
3. Processing fruits: Science and technology – 2nd ed. / edit by D.M. Barrett, L.P.Somogyi, H. Ramaswamy- CRC Press, Inc., 2005, 841 p.
4. Processing Vegetables: science and technologies/ ed by D.S. Smith, J.N. Cash et al. - Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997 -X, 434 p.