Kursa kods PārZ4032

Kredītpunkti 2.50

Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes40162419/02/2014Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Inženierzinātņu doktors

author doc.

Ilze Grāmatiņa

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2019, Mikrobioloģija I

Vete2020, Mikrobioloģija II

Papildliteratūra

1. Handbook of meat processing /editor Fidel Toldrá. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. xv, 566 p.
2. James S. J. (Stephen J.) Meat refrigeration /S.J. James, C. James. Boca Raton [etc.] : CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, 2002. XI, 347 p.
3. Dairy processing: improving quality /edited by Gerrit Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc.: CRC Press, 2003. XI, 546 p. : il., tab.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Pārtikas un veterinārā dienesta PVD mājas lapā (www.pvd.gov.lv) aktuālā informācija. [tiešsaiste]. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/
2. European Food Safety Authority (EFSA) mājas lapā (www.efsa.europa.eu) aktuālā informācija. [tiešsaiste]. [skatīts 21.07.2014.]. Pieejams: http://www.efsa.europa.eu/

Piezīmes

Obligātais kurss VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

"Pārtikas produktu tehnoloģijas pamatos” studenti iegūst zināšanas par piena, gaļas, zivju, olu ķīmisko sastāvu, īpašībām un kvalitātes novērtēšanas kritērijiem, apgūst pārtikas produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus drošas un nekaitīgas produkcijas ražošanai. Laboratorijas darbos studenti iegūst iemaņas pārtikas produktu kvalitātes kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistranti iegūst:
• zināšanas par pārtikas izejvielu kvalitātes kritērijiem, to nodrošināšanu un nozīmi pārtikas produktu ražošanā;
• prasmes skaidrot pārtikas produktu defektu rašanās cēloņus, saistot ar pārtikas izejvielu un produktu sastāvu un kvalitāti, tehnoloģisko procesu, ražošanas palīglīdzekļu un citu piedevu izmantošanu, neatbilstošiem produktu uzglabāšanas apstākļiem;
• kompetence pārtikas izejvielu kvalitātes kritērijos un to nodrošināšanā patērētājiem nekaitīgas produkcijas ražošanā.

Kursa plāns

1 Studiju kursa struktūra. Piena ķīmiskais sastāvs, tā raksturojums un nozīme uzturā [L., l.d.].
2 Piena kvalitātes rādītāju raksturojums. Piena kvalitātes prasības pieņemot to pienotavās [L.,l.d.].
3 Piena mehāniskā un termiskā apstrāde, mērķi, veidi, drošība [L].
4 Ieraugi, to raksturojums. Skābpiena produktu raksturojums, uzturvērtība un veidi [L].
5 Kolokvijs. Sviesta uzturvērtība un ražošanas paņēmieni [L].
6 Sieru ražošanas tehnoloģija [L].
7 Piena konservu veidi un raksturojums. Piena konservu ražošanas tehnoloģija [L].
8 Piena rūpniecības blakusproduktu raksturojums, pārstrādes veidi [L].
9 Kolokvijs. Gaļas rūpniecības izejvielu raksturojums [L., l.d.].
10 Gaļas ķīmiskais sastāvs atkarībā no dzīvnieku veida, sugas, vecuma, barošanas veida. Dzīvnieku sagatavošana pārstrādei.
11 Gaļas atdzesēšanas tehnoloģija, atdzesētas gaļas un gaļas produktu uzglabāšana [L].
12 Gaļas un gaļas produktu sasaldēšanas un sālīšanas tehnoloģijas [L].
13 Kolokvijs. Gaļas un gaļas produktu konservēšana ar dūmgāzēm,siltumapstrādes metodes, to salīdzinājums [L].
14 Desu izstrādājumu raksturojums, konservu, kūpinājumu ražošanas nianses un drošība [L., l.d.].
15 Zivis, to sastāvs, piemērotība pārstrādei un apstrādes veidi (sālīšana, vītināšana, kūpināšana, saldēšana) [L., l.d.].
16 Saldēta un sālīta zivju produkcija, kulinārija. Zivju preservi, kūpināta zivju produkcija un konservi [L]. Kolokvijs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra sākumā studenti saņem kalendāro plānu ar norādītiem kolokviju datumiem. Studenti studiju kursā raksta 4 kolokvijus. Studentiem semestra laikā ir sekmīgi jāuzraksta kolokviji, jāizstrādā un jāaizstāv paredzētie laboratorijas darbi. Eksāmenu studējošais kārto, kad ir izpildījis visus studiju plānā noteiktos kritērijus.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
2. Feiner G. Meat products handbook: practical science and technology /Gerhard Feiner. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton: CRC Press, 2006. XXII, 648 p.
3. Microbiology handbook. Meat products /edited by Rhea Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. XIV, 297 p.
4. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.