Kursa kods PārZ4014

Kredītpunkti 2

Pārtikas sensorā novērtēšana

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2002, Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Ķīmi2016, Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2019, Fizikālā un koloidālā ķīmija

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

PārZ4047, Pārtikas derīguma termiņš

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar sensorās fizioloģijas pamatiem, sensorās novērtēšanas metodēm, to izmantošanas iespējām produktu kvalitātes novērtēšanas sistēmā un zinātniskā darba izstrādē; apgūst paraugu sagatavošanas principus sensorajām analīzēm, vērtēšanu, rezultātu analizēšanu ar matemātiskām statistikas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskas zināšanas par sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamatiem un sensorajā novērtēšanā izmantotajām metodēm – 1. un 2. kontroldarbs un laboratorijas darbi.
Praktiskas zināšanas un prasmes par vērtētāju sensoro spēju novērtēšanu, metožu izmantošanu produktu kvalitātes novērtēšanā un sensoro laboratoriju iekārtošanu – 3. kontroldarbs un laboratorijas darbi.
Kompetences Pārtikas produktu tehnoloģijas studentiem – spēt izmantot teorētiskās zināšanas produktu sensorajā novērtēšanā, veidojot jaunas un izmantojot standartizētās metodes – 1. mājas darbs.
Kompetences Pārtikas kvalitātes un inovācijas studentiem – spēt izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās prasmes zinātniskajā darbā un jaunu produktu izstrādē un kvalitātes izvērtēšanā – 1. mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju priekšmetā. Sensorā novērtēšana, definīcijas, izmantošanas iespējas.
2. Sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamati - oža, redze¸ garša.
3. Sensoro spēju pārbaude - smaržu tests, krāsu sakārtošanas tests.
4. Sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamati - dzirde, tauste, kompleksā sajūta garša+smarža (flavour). Jutīguma slieksnis.
5. Sensoro spēju pārbaude - pamatgaršu tests, cietības tests modeļu vidē un produktos.
6. 1. kontroldarbs - tests. Sensorās novērtēšanas metodes - diskriminējošās metodes.
7. Diskriminējošo metožu praktiska izmantošana (trīsstūra tests, pāru salīdzināšanas, divi no trim).
8. Sensorās novērtēšanas metodes - raksturojošās (skalu metodes, kvantitatīvi aprakstošās metodes).
9. Laika intensitātes metode, kvantitatīvi aprakstošā metode. Raksturojošo metožu praktiska izmantošana.
10. Emocionālās metodes (hēdoniskā skala, sarindošanas tests).
11. 2. kontroldarbs - tests. Emocionālo metožu praktiska izmantošana. Datu matemātiskā apstrāde.
12. Sensorās novērtēšanas organizēšana - paraugu atlase un sagatavošana, vērtētāju atlase un apmācība.
13. Sensorās novērtēšanas laboratorijas, vērtēšanas telpu iekārtošana.
14. Dažādu produktu sensorās novērtēšanas piemēri.
15. Sensoro situāciju risināšana. Datu matemātiskā apstrāde.
16. 3. Kontroldarbs – aprakstošais darbs par teoriju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• jānostrādā visi laboratorijas darbi (50%);
• laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīze un datu matemātiskā apstrāde (10%);
• jāizstrādā un jāprezentē mājas darbs (15%);
• sekmīgi jāuzraksta trīs kontroldarbi par teoriju (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – analizēt dažādos testos iegūtos grupu rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot izvērstai datu analīzei; analizēt zinātnisko literatūru par jaunu produktu izstrādi, īpašu uzmanību, pievēršot produktu sensorās novērtēšanas metodikai un datu matemātiskai apstrādei; izanalizējot to nonākt pie secinājumiem un veikt sensoro datu interpretāciju un datu matemātisko apstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarbiem un patstāvīga darba prezentācijas. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Strautniece E. Pārtikas produktu sensorā novērtēšana. LLU, PTF. Jelgava, 2004. 2. Moskowitz H.R., Beckley J. H., Resurreccion A. V. Sensory and consumer research in food product design and development. Sensory Evaluation Techniques. 4th Edition. CRC Press, Taylor&Francis Group, 2006.

Papildliteratūra

1. Stone H., Sidel J.L. Sensory evaluation practices, Third Edition. USA: Elsiver Academic Press, 2004 2. Moskowitz, Howard R., Porretta S., Silcher M. Concept researh in food product design and development. Iowa: Blackwell Publishing, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Quality and Preference. ISSN: 0950-3293. 2. Food Research International. ISSN: 0963-9969. 3. ISO standarti sensorajā novērtēšanā

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” un akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem