Kursa kods PārZ4010

Kredītpunkti 2

Valsts eksāmens

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I

PārZ3072, Zivis, to pārstrāde

PārZ4003, Piens, tā pārstrāde II

PārZ4005, Gaļa, tās pārstrāde II

PārZ4006, Graudi, to pārstrāde II

PārZ4015, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II

VadZ3057, Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Kursa anotācija

Studiju procesā iegūto zināšanu koncentrēts izklāsts pārtikas produktu: piena, gaļas, zivju, augļu-dārzeņu, alus, spirta, maizes, miltu un cukura konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijās, iekārtās un uzņēmējdarbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskajās niansēs, produktu kvalitātes nodrošināšanā, lietojot piemērotus apstrādes procesus, iepakojumu un ievērtējot uzglabāšanas apstākļus – eksāmena biļetes teorētiskie jautājumi.
Prasmes pārtikas produktu tehnoloģisko procesu raksturojumā, iekārtu izvēlē, to komplektācijā un darbības skaidrojumā – eksāmena biļetes praktiskie jautājumi.
Kompetence izvēlētās ražošanas tehnoloģijas nozīmei produkta kvalitātes nodrošināšanā – eksāmena biļetes aprakstošā daļa.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgās rekomendācijas valsts eksāmenam.
2 Pārskata lekcijas "Piens, tā pārstrāde".
3 Pārskata lekcijas "Piens, tā pārstrāde".
4 Pārskata lekcijas "Gaļa, tās pārstrāde".
5 Pārskata lekcijas "Gaļa, tās pārstrāde".
6 Pārskata lekcijas "Zivis, to pārstrāde".
7 Pārskata lekcijas "Augļi, dārzeņi, to pārstrāde".
8 Pārskata lekcijas "Graudi, to pārstrāde".
9 Pārskata lekcijas "Graudi, to pārstrāde".
10 Pārskata lekcijas "Procesi un iekārtas".
11 Pārskata lekcijas "Procesi un iekārtas".
12 Pārskata lekcijas "Pārtikas iepakošana".
13 Pārskata lekcijas "Piens, tā pārstrāde".
14 Pārskata lekcijas "Ekonomika un uzņēmējdarbība".
15 Pārskata lekcijas "Ekonomika un uzņēmējdarbība".
16 Eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido teorētiskie un praktiskie jautājumi, kā arī aprakstošā daļa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas eksāmenam saskaņā ar konsultācijās sniegto informāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevumu izpildē iegūto punktu skaita. Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var saņemt, ja iegūto punktu skaits ir vismaz 66.

Pamatliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp. 2. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp. 3. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2003. 670 lpp. 4. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes gatavošanas tehnoloģija. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.

Papildliteratūra

1. Zvejnieks A. Nodokļi un nodevas. Rīga: RTU, 1998. 562 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem