Kursa kods PārZ4009

Kredītpunkti 10

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādes mērķis ir studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pielietojums pētnieciskā darba izstrādei, kas apliecinātu studiju procesā iegūtās kompetences inženierzinātņu bakalaura grāda pārtikas zinātnē ieguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc bakalaura darba izstrādes absolventiem būs zināšanas par pētnieciskā darba struktūru, tās elementiem, nozīmi pētnieciskā darba atziņu formulēšanā; prasmes analizēt zinātnisko literatūru, plānot eksperimentālā darba izstrādi, izvēlēties piemērotāko metodiku un datu apstrādes metodes, kā arī analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt atbilstošus secinājumus; kompetence zinātnisko darbu plānošanā un izstrādē, iegūto datu kritiskā izvērtēšanā un zinātniskā darba noformēšanā.

Kursa plāns

1 Vispārīgie norādījumi bakalaura darba izstrādei.
2 Tēmas izvēle un pamatojums. Darba mērķa un uzdevumu formulējums.
3 Literatūras studijas un analīze.
4 Literatūras studijas un analīze.
5 Literatūras studijas un analīze.
6 Darba metodikas izvēle.
7 Pētāmā objekta raksturojums.
8 Eksperimentālā darba veikšana.
9 Eksperimentālā darba veikšana.
10 Eksperimentālā darba veikšana.
11 Rezultātu analīze un diskusija.
12 Rezultātu analīze un diskusija.
13 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
14 Darba apkopošana.
15 Bakalaura darba noformēšana.
16 Iesniegšana aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un recenzēts darbs tiek publiski aizstāvēts Valsts eksaminācijas komisijas atklātā sēdē. Bakalaura darba novērtējums ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu, diplomprojekta, bakalaura darba un zinātnisko darbu izstrādei. Autoru kolektīvs I.Ciprovičas vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2004. 49 lpp.
2. Food Additives. Ed. by A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J. Thorgate III . 2nd ed., rev. and expanded. New York, Basel: Marcel Decker, Inc., 2002. 938 p.
3. Poste L.M., Mackie D.A., Butler G., LarmondE. Laboratory Methods for Sensory Analysis of Food. Ottawa: Agriculture Canada, 1991.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Food Technology ISSN : 1684-8462 (Print) ISSN : 1993-6036 (Online)
2. Journal of Dairy Science . Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Pārtikas zinības" pilna laika studijās. Bakalaura darbs novērtēts ar atzīmi.