Kursa kods PārZ4008

Kredītpunkti 10

Diplomprojekts

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas12/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Inženierzinātņu doktors

author vad.pētn.

Andra Zvirbule

Ekonomikas doktors

Priekšzināšanas

Ekon4011, Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3002, Piens, tā pārstrāde I

PārZ3003, Gaļa, tās pārstrāde I

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I

PārZ3018, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

PārZ3072, Zivis, to pārstrāde

Papildliteratūra

Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā, Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem

Kursa anotācija

Diplomprojekta izstrādes mērķis ir studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apvienojums diplomprojekta izstrādei, kas apliecinātu studiju procesā iegūtās kompetences inženiera pārtikas un dzērienu tehnoloģijā kvalifikācijas ieguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pārtikas uzņēmumu projektēšanā, ietverot izvēlēto produktu ražošanas tehnoloģiju un iekārtu komplektāciju, atbilstoši plānotajai pārstrādes jaudai, pārtikas nekaitīguma sistēmas principu ievērtēšanu un ekonomisko izmaksu kalkulēšanu uzņēmuma saimnieciskās darbības izvērtēšanā – diplomprojekta apraksta daļa.
Prasmes studiju procesā gūto atziņu pielietojumam tehnoloģijas/iekārtu/uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumu risināšanai uzņēmuma projektēšanā – aprēķini, rasējumi un praktiskais darbs.
Kompetence pārtikas uzņēmuma plānošanā, jaunu produktu izstrādē un kvalitātes uzraudzībā – diplomprojekta aizstāvēšana.

Kursa plāns

1 Vispārīgie norādījumi diplomprojekta izstrādei.
2 Tēmas izvēle un pamatojums.
3 Produktu sortimenta izvēle.
4 Produktu pamatojums, kvalitātes rādītāju raksturojums, produktu sagatavošana realizācijai.
5 Pārtikas produktu aprēķini, receptūras.
6 Izejvielu raksturojums, kvalitātes apliecības.
7 Tehnoloģijas izvēle un parametru, režīmu apkopojums.
8 Ražošanas tehnoķīmiskās un mikrobioloģiskās kontroles organizācija uzņēmumā.
9 Tehnoloģisko iekārtu izvēle, energoresursu: ūdens, tvaika, elektrības aprēķins.
10 Iekārtu noslodzes grafika izveide.
11 Kvalitātes sistēmas izvēle un tās izstrāde projektētajam uzņēmumam.
12 Grafiskās daļas: tehnoloģiskās shēmas un uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izstrāde.
13 Marketinga plāns un stratēģija.
14 Nozīmīgāko ekonomisko rādītāju aprēķins, peļņas un zaudējumu diagrammas izveide.
15 Diplomprojekta noformēšana.
16 Iesniegšana aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un recenzēts diplomprojekts tiek publiski aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi izstrādā praktisko daļu, kas saistīta ar diplomprojekta tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Diplomprojekta vērtējums tie aprēķināts kā vidējais aritmētiskais no Valsts pārbaudījumu komisijas locekļu individuāla vērtējuma. Students diplomprojektu ir aizstāvējis, ja atzīme nav zemāka par 4.

Pamatliteratūra

Metodiskie norādījumi studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" diplomprojekta izstrādei (2018). http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas