Kursa kods PārZ4003

Kredītpunkti 2.50

Piens, tā pārstrāde II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par piena produktu (sviests, sieri, piena konservi, piena rūpniecības blakusprodukti, to pārstrādes iespējas) ražošanas pamatiem, to laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem. Iegūst informāciju par piena produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar piena produktu ražošanā izmantojamām speciālām iekārtām, to darbības principiem.Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas piena produktu ražošanā un to kvalitātes kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studentiem būs zināšanas par piena produktu ražošanas tehnoloģijām un izpratne par to gatavošanas laikā noritošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem; prasmes izskaidrot produktu defektu rašanās cēloņus un to novēršanas iespējas, saistot ar piena sastāvu un kvalitāti, tehnoloģisko procesu, režīmu, ražošanas palīglīdzekļu un citu piedevu lietošanu; kompetence piena produktu ražošanā un iemaņas izejvielas un produktu laboratorisko analīžu kontrolē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa struktūra, patstāvīgā darba kontrole. Sviesta gatavošanas tehnoloģija.
2 Piena tauku produktu ieguve. Sviesta defekti, to novēršanas iespējas.
3 6. kontroldarbs. Siera ķīmiskais sastāvs, klasifikācijas kritēriji.
4 Piena apstrāde, piena sagatavošana recināšanai.
5 Piena sarecināšana, siera graudu apstrāde.
6 7. kontroldarbs. Siera veidošana un presēšana.
7 Siera sālīšana. Norises siera nogatavināšanas laikā.
8 Siera nogatavināšanas režīmi, sieru defekti. Plūsmas metodes siera ražošanā.
9 8. kontroldarbs. Pienskābes baktēriju, pienskābes un propionskābes baktēriju ietekmē nogatavinātie sieri.
10 Pienskābes un glemi veidojošo baktēriju, pelējumu ietekmē nogatavinātie sieri. Ļoti cieti, sālījumā nogatavinātie sieri.
11 Čederizētas un kausētas olbaltumvielu masas sieri. Skābpiena, kūpināti, sūkalu sieri. Sieri ar piedevām.
12 Kausēti un karsētie sieri.
13 9. kontroldarbs. Piena konservu tehnoloģija.
14 Piena pārstrādes blakusprodukti. Kazeīna un kazeinātu tehnoloģija.
15 Sūkalu pārstrāde.
16 10. kontroldarbs. Kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti kursā „Piens, tā pārstāde II” raksta 5 kontroldarbus. Studentiem semestra laikā jāuzraksta plānotie kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv paredzētie laboratorijas darbi. Par sekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students saņem vērtējumu no 4-10 ballēm. Kontroldarbos iegūtās nesekmīgās atzīmes jāpārraksta, tās summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Ja students sekmīgi uzraksta visus plānotos kontroldarbus, kas novērtēti ar 6 (gandrīz labi) vai augstāk, tad 7.semestra beigās students iegūst tiesības saņemt akumulējošo eksāmenu studiju kursā “Piens, tā pārstrāde II“. Ja kontroldarbu vērtējums ir zemāks par 6 ballēm vai kopējais par 10 kontroldarbiem iegūtais punktu skaits ir mazāks kā 60, students kārto eksāmenu pilnā apjomā.

Pamatliteratūra

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Walstra P. Dairy science and technology. P. Walstra, J.T.M. Wouters, T.J. Geurts. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 782 p.
3. Dairy processing: improving quality. Edited by G.Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc. : CRC Press, 2003. 546 p.
4. Applied dairy microbiology Edited by E. H. Marth, J. L. Steele. New York; Basel: Marcel Dekker, 2001. 744 p.

Papildliteratūra

1. Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. by P. F. Fox et al. Amsterdam: Elsevier: Academic Press, 2004. Vol.1. and 2.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
3. Dairy Technology. Principles of Milk Properties and processes. P.Walstra, T.J.Geurts, etc. New York: Marcel Decker, Inc, 1999. 727 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science . Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas zinības” un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studijās.