Kursa kods PārZ3086

Kredītpunkti 7

Dzērienu ražošanas tehnoloģijas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā280

Lekciju stundu skaits52

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits168

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ2063, Pārtikas produktu iepakošana

PārZ4014, Pārtikas sensorā novērtēšana

Kursa anotācija

Studiju priekšmetā studenti iepazīstas ar galveniem terminiem un likumsakarībām, kas norisinās dažādu dzērienu pagatavošanas tehnoloģijā, to galvenajiem kvalitātes rādītājiem, sensoro īpašību novērtēšanu, kā arī speciālajām iekārtām un iepakošanas veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin svarīgākos dzērienu ražošanas tehnoloģijas terminus un likumsakarības, iekārtas, iepakojuma risinājumus un kvalitātes izvērtēšanas kritērijus. 1. kontroldarbs. Alus un iesala ražošanas tehnoloģija un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas. 2. kontroldarbs. Vīna ražošanas tehnoloģija un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas. 3. kontroldarbs. Spirta un stiprie alkoholiskie dzērieni un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas. 4. kontroldarbs. Bezalkoholiskie dzērieni un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas. 5. kontroldarbs. Tehnoloģisko iekārtu darbības principi un piemērotība procesu realizēšanai dzērienu ražošanā. 6. kontroldarbs. Iepakojuma risinājumi dzērienu iepakošanai. Spēj analizēt un izskaidrot dzērienu (alus, vīna, stiprie alkoholiskie dzērieni un bezalkoholiskie dzērieni) ražošanas tehnoloģiju, iekārtas un kvalitātes rādītājus. 1. laboratorijas darbs. Iesala analīze 4 h. 2. laboratorijas darbs. Alus analīze – 4 h. 3. laboratorijas darbs. Vīna analīze – 4 h. 4. laboratorijas darbs. Stipro alkoholisko dzērienu analīze – 4 h 5. laboratorijas darbs. Bezalkoholisko dzērienu analīze – 4 h. 6. laboratorijas darbs. Alus sensorās novērtēšanas principi. -2 h. 7. laboratorijas darbs. Vīna sensorās novērtēšanas principi – 3 h. 8. laboratorijas darbs. Stipro alkoholisko dzērienu sensorās novērtēšanas principi – 2 h. 9. laboratorijas darbs. Bezalkoholisko dzērienu sensorās novērtēšanas principi - 3 h. 1. seminārs. Vispārīgo iekārtu analīze - sūkņi, transportieri, filtri, tvertnes, siltuma apmainītāji u.c. (3 h). 2. seminārs. Ūdens sagatavošanas iekārtu raksturojums, darbības principu analīze un piemērotības novērtēšana (3 h). 3. seminārs. Alus un iesala ražošanas iekārtu raksturojums, izvēles pamatprincipi (3 h). 4. seminārs. Destilācijas kolonnas aprēķins (3 h). 5. seminārs. Inovācijas dzērienu iepakošanai (3 h). 1. praktiskais darbs. Iepakojums kā būtiska dzērienu pievienotā vērtība (3 h). 2. praktiskais darbs. Iepakojuma izvēle dzērienu iepakošanai (3 h). 3. praktiskais darbs. Vāki / korķi un aizvākošana. Etiķetes (3 h). 4. praktiskais darbs. Riski dzērienu ražošanā un to izvērtējums (3 h). Spēj izvērtēt dažādu dzērienu piedāvājumu, ražošanas tehnoloģijas, iekārtas, iepakojuma nozīmi un analizēt produktu kvalitāti ietekmējošos faktorus. 1. patstāvīgais darbs. Konkrēta dzēriena ražošanas tehnoloģija, iepakojums, sensorais novērtējums un piedāvājums patērētājam. 2. patstāvīgais darbs. Informācijas apkopošana par dzērienu ražošanā izmantojamām iekārtām un analīze semināru nodarbībām.

Kursa plāns

Dzērienu klasifikācija un vispārīgais raksturojums 1 h (lekcija).
Iesala un alus ražošanas tehnoloģija – 9 h (lekcijas).
Iesala un alus sensorās novērtēšanas pamatprincipi- 2 h (lekcijas).
1. kontroldarbs. Alus un iesala ražošanas tehnoloģija un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas.
Vīna ražošanas tehnoloģija – 10 h (lekcijas).
Vīna sensorais vērtējums – 2 h (lekcijas).
2. kontroldarbs. Vīna ražošanas tehnoloģija un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas.
Spirta un stipro alkoholisko dzērienu ražošana – 8 h (lekcijas).
Stipro alkoholisko dzērienu sensorās novērtēšanas pamatprincipi –1 h (lekcija).
3. kontroldarbs. Spirta un stiprie alkoholiskie dzērieni un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas.
Bezalkoholisko dzērienu ražošana 8 h (lekcijas).
Bezalkoholisko dzērienu sensorās novērtēšanas pamatprincipi 1 h (lekcija).
4. kontroldarbs. Bezalkoholiskie dzērieni un to kvalitātes izvērtēšanas iespējas.
Specifiskās prasības vispārīgajām iekārtām, izmantošanai dzērienu ražošanā 2 h (lekcijas).
1. seminārs. Vispārīgo iekārtu analīze - sūkņi, transportieri, filtri, tvertnes, siltuma apmainītāji u.c. –3 h.
Iekārtas ūdens sagatavošanai dzērienu ražošanā – 2 h (lekcijas).
2. seminārs. Ūdens sagatavošanas iekārtu raksturojums, darbības principu analīze un piemērotības novērtēšana –3 h.
Alus un iesala ražošanas iekārtas 3 h (lekcijas).
3. seminārs. Alus un iesala ražošanas iekārtu raksturojums, izvēles pamatprincipi –3 h.
Destilācijas un rektifikācijas iekārtas 2 h (lekcijas).
4. seminārs. Destilācijas kolonnas aprēķins –3 h.
5. kontroldarbs. Tehnoloģisko iekārtu darbības principi un piemērotība procesu realizēšanai dzērienu ražošanā.
Iepakojums kā būtiska dzērienu pievienotā vērtība – 1 h (lekcija).
1. praktiskais darbs. Iepakojums kā būtiska dzērienu pievienotā vērtība – 3 h.
Vāki / korķi un aizvākošana. Etiķetes. – 1 h (lekcija).
2. praktiskais darbs Vāki / korķi to izvērtējums un aizvākošana. Etiķetes, to raksturojums – 3 h.
Inovācijas dzērienu iepakošanai. Aktīvais, inteliģentais un biodegradējamais iepakojums – 1 h (lekcija).
3. praktiskais darbs. Iepakojuma izvēles raksturojums dzērienu iepakošanai – 3 h.
Inovācijas dzērienu iepakošanā – 1 h (lekcija).
5. seminārs. Inovācijas dzērienu iepakošanai – 3 h.
6. kontroldarbs. Iepakojuma risinājumi dzērienu iepakošanai.
4. praktiskais darbs Riski dzērienu ražošanā un to izvērtējums – 3 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti, izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi ar atzīmi, vērtējums par darbību semināros ar atzīmi, sekmīgi uzrakstīti teorētiskie kontroldarbi, sekmīgi uzrakstīti un aizstāvēti patstāvīgie darbi ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs ir individuāls pētījuma rakstveida darbs, kura mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu izejvielām, tehnoloģisko procesu, iekārtu, sensoro kvalitāti un piedāvājumu tirdzniecības tīklā dažādās pasaules valstīs. (apjoms 10 – 15 lpp., iesniedz elektroniskā veidā).
2. patstāvīgais darbs. Informācijas apkopošana par dzērienu ražošanā izmantojamām iekārtām un to analīze, gatavojoties semināru nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas un praktisko darbu, semināru un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv rakstiskā veidā, atbildot uz jautājumiem saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā atsevišķo daļu (tehnoloģija, sensorā vērtēšana, iekārtas un iepakošana) kārtoto kontroldarbu, aizstāvēto laboratorijas un praktisko darbu, semināra un patstāvīgo darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Giles G. A. Handbook of Beverage Packaging. Sheffeld: Academic Press, 1999. 397 p. (in English)
2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp.
3. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. Third Edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. 733 p.
4. Innovative Technologies in Beverage Processing. Ed. I. Aguiló-Aguayo, L. Plaza. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2017. 314 p.
5. Post-fermentation and - distillation technology: stabilization, aging, and spoilage. Ed. M. Bordiga. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2018. 282 p. (in English)
6. Технология солода и пива. В. Кунце; гл. Г.О. Митом. Санкт-Петербург: Профессия, 2003. 912 с.
7. Kaļķis J. Ievads stipro alkoholisko dzērienu kultūras vēsturē [skaņu ieraksts]. Rīga: Apostrofs, 2011. 1 CD
8. Stiprie dzērieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas red. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2000. 524 lpp. ISBN 9984191710.
2. Mosher M., Trantham K. Brewing Science: a multidisciplinary approach. Cham: Springer International Publishing, 2017. 408 p.
3. Boulton C. Encyclopaedia of brewing. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013. 707 p.
4. Handbook of brewing: processes, technology, markets Ed. by H. M. Eßlinger. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009. 746 p.
5. Brewing materials and processes:a practical approach to beer excellence. Ed. Charles W. Bamforth. London: Academic Press, 2016. 347 p.
6. Wine science: the application of science in winemaking. Ed. J. Goode. London: Mitchell Beaxley, 2005. 216 p.
7. Handbook of enology: principles, practices and recent innovations. Ed. V.K. Joshi. New Delhi: Asiatech Publishers, 2011. Vol. 3.
8. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp.
9. Theobald N., Winder B. Packaging Closures and Sealing Systems. UK: CRC Press Blackwell. 2006. 264 p. (in English) Nav LLU FB.
10. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p. Pieejams datubāzē Wiley Online Library

Periodika un citi informācijas avoti

The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html
Пиво и напитки
Производство спирта и ликероводочных изделий.
Brewing and beverage industry international
Internet resources – key words: malt, beer, wine, strong alcoholic drinks, soft drinks

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” PTF studentiem 6. semestrī.