Kursa kods PārZ3080

Kredītpunkti 8

Graudu pārstrādes tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits50

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits58

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits192

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3074, Jaunu pārtikas produktu izstrāde I

PārZ4014, Pārtikas sensorā novērtēšana

PārZ4060, Pārtikas piedevas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par graudu ķīmisko sastāvu, īpašībām un kvalitāti, apgūt graudu pārstrādes tehnoloģijas pamatus un inovāciju ieviešanu, izprast ražošanas laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus. Iegūt zināšanas par miltu, putraimu, makaronu un maizes kvalitātes novērtēšanas metodēm un drošību. Iepazīties ar pārtikas produktu ražošanā izmantotajām speciālajām iekārtām, to uzbūvi un darbības principiem. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas graudu, miltu un citu izejvielu kvalitātes kontrolē un maizes, speciālo izstrādājumu inovāciju izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – pārzina graudu pārstrādes un maizes ražošanas izejvielas, produktu ražošanas pamatprincipus un speciālās zināšanas par procesiem, kvalitātes nodrošināšanu un kontroli – kontroldarbi.
2. Spēj izskaidrot svarīgākos jēdzienus par graudu pārstrādes produktiem, to īpašībām, kvalitātes pārvaldību – kontroldarbi un semināri.
3. Prasmes veikt izejvielu un produktu kvalitātes novērtēšanu, nepieciešamos aprēķinus, veikt pētniecisko darbu, aprakstīt graudu pārstrādes produktu kvalitātes uzraudzību – laboratorijas darbi.
4. Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par atsevišķu izejvielu ietekmi uz produktu kvalitāti, iesaisties jauno produktu izstrādē un novērtēšanā – patstāvīgais darbs.

Kursa plāns

1. Augu valsts izejvielas, to klasifikācija. Graudu ķīmija un fizika (Lekcijas, Lab.d. Tehnoloģija-T). - 6h
2. Graudu masa un tās fizikālās īpašības. Graudu dzīvības procesi. Graudu kvalitāte un tehnoloģiskās īpašības (Lekcijas, Lab.d. T) – 8h. 1.kontroldarbs
3. Graudu pārstrāde, putraimu un miltu raksturojums. Putraimu un miltu kvalitātes novērtēšana (Lekcijas, Lab.d. T) - 8 h.
4. Makaronu ražošana. Makaronu kvalitātes rādītāji, to novērtēšana (Lekcijas, Lab. d. Iekārtas-I) -8 h. Sensorās novērtēšanas metodes graudu pārstrādes produktu kvalitātes analīzei (Lekcijas, Lab.d. Sensorika - S).
5. Tehnoloģisko iekārtu raksturojums miltu, putraimu un makaronu ražošanai. Ražošanas tehnoloģiskās iekārtu shēmas (Lekcijas, Seminārs T.) -12 h.
6. Maize un tās izstrādājumu veidi. Maizes ražošanas etapi – (Lekcijas) 2 h. 2.kontroldarbs
7. Maizes ražošanas izejvielas, to raksturojums. Maizes uzlabotāji, nozīme, sastāvs, īpašības. Izejvielu kvalitātes rādītāji, to noteikšana. Izejvielu mikrobioloģiskās analīzes (Lekcijas, Lab.d. Mikrobioloģija-M, Lab.d. S, Lab.d. T, Seminārs I) – 18 h.
8. Kviešu mīklas gatavošana. Iekārtas kviešu mīklas gatavošanai un apstrādei (Lekcijas, Lab.d. T) -6 h. 3.kontroldarbs
9. Mīklas dalīšana, veidošana, pēcraudzēšana, izmantojamās iekārtas. Pusfabrikātu kvalitātes novērtēšana. Aukstuma tehnoloģiju pielietojums maizes ražošanas procesos (Lekcijas, Lab.d. T; Seminārs I) - 10 h.
10. Rudzu un jauktu mīklu gatavošana. Skābuma nozīme rudzu mīklās, ierauga un plaucējuma gatavošana. Ieraugā noliekošie mikrobioloģiskie procesi (Lekcijas, Lab.d. T) -8 h. 4.kontroldarbs
11. Maizes cepšana, cepšanas laikā notiekošie procesi krāsns veidi, priekšrocības ( Lekcijas, Lekcijas, Seminārs I) -10 h.
12. Kviešu un rudzu maizes kvalitātes rādītāji, kvalitātes novērtēšana (Lekcijas, Lab.d. T) – 8 h.
13. Maizes kvalitātes sensorā novērtēšana. Dažādu sensorās vērtēšanas paņēmienu pielietošanas iespējas (Lekcijas, Lab.d. S) - 4 h.
14. Maizes uzglabāšana, iepakošana. Iekārtas maizes sagriešanai, iepakošanai. Dažādu paņēmienu pielietošanas iespējas un to efektivitātes novērtējums (Lekcijas, Lab.d. Iepakojums) – 8 h. 5.kontroldarbs
15. Maizes defekti, bojāšanās. Produktu mikrobioloģisko rādītāju analīze (Lekcijas, Lab.d. M) – 6 h.
16. Kvalitātes vadība graudu pārstrādes un maizes ražošanas uzņēmumos (Seminārs Kvalitāte). Praktisko iemaņu pārbaude un produkta prezentācija (Lab.d. T) – 6 h. 6.kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visiem kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem ar atzīmi.
Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem.
Dalība visos semināros un diskusijās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nepieciešamās informācijas apkopošana, lai pilnvērtīgi piedalītos semināros.
Patstāvīgais darbs – jāizstrādā inovatīva maizes izstrādājuma receptūra, laboratorijā jāizcep maizes paraugs, jāsagatavo apraksts (apjoms 10-12 lpp, iesniedz elektroniskā veidā nozīmētajā laikā)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā saņem, ja vismaz 60% jautājumi atbildēti pareizi.
Pēc laboratorijas darbu izstrādes jāprot izskaidrot iegūtos rezultātus.
Studenti, kuriem vidējā atzīme kontroldarbos ir vismaz 7, eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no 6. kontroldarbu atzīmēm un patstāvīgā darba atzīmes.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbiem un patstāvīgā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. ISBN 9789984322339
2. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004. ISBN 9984596729.
3. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства. 9-е изд., перераб. и доп. Москва: Пищевая промышленность, 2005. 416 c.
4. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013, 272 lpp

Papildliteratūra

1. Wheat: Production, properties and quality. Edited by W.Bushuk and V.F.Rasper. London etc.: Blackie Academic and Professional, 1996. 239 p. ISBN 0751401811.
2. Frozen and Refrigerated Doughs and Batters. Ed. K.Kulp, K.Lorenz, J.Brummer. St. Paul, Minesota, USA: American Association of Cereal Chemists, Inc., 1998. 280 p.
3. Sluimer P. Principles of Breadmaking. St. Paul, Minnesota,USA: American Association of Cereal Chemists Inc., 2005. 212 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Getreidetechnologie: die Zeitschrift für Getreide, Mehl, Brot, Teigwaren, Cerealien & Technik = Cereal technology. Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V., Detmold. 2 (2004)- Bochum : BackMedia Verlagsgesellschaft mbH, 2004- ISSN 0367-4177.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas