Kursa kods PārZ3079

Kredītpunkti 2

Inovācijas pētniecībā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits68

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author doc.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1011, Pārtikas zinātnes pamati I

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ3074, Jaunu pārtikas produktu izstrāde I

Kursa anotācija

Jaunu produktu izstrādē un kvalitātes nodrošināšanā svarīgi ir izprast pētniecības nozīmi, tādēļ studiju kursā studenti apgūst zināšanas par pētnieciskā darba gaitu, analizē zinātnisko literatūru, aktuālākās tendences, veido pētījuma shēmu, modelē un kartē, simulē un veido jaunā produkta dizainu. Rezultātā sagatavoto materiālu izmanto bakalaura darba izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par jaunu produktu izstrādi no pētnieciskā viedokļa (1. seminārs). Spēj analizēt un izprast svarīgāko jēdzienu likumsakarības, un izmantot turpmāk pētniecisko darbu veikšanai (2. seminārs).
Prasmes veikt pētnieciskā darba modelēšanu, izmantojot statistiskās, vienkāršotas kartēšanas un simulēšanas metodes.Spēj parādīt zinātnisku pieeju jaunu produktu izstrādē (3. un 4. seminārs).
Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju jaunu pārtikas produktu izstrādē, risināt problēmas, pielietojot kritisko domāšanu un darbu komandā (kursa darbs) .

Kursa plāns

1.lekcija Jaunākās tendences pārtikas zinātnes sfērā. Starpdisciplinārie un starptautiskie pētījumi. Inovāciju stratēģijas un konceptuālā redzējuma izstrāde. Pētnieciskā darba mērķa un uzdevumu noteikšana.
Seminārs (1) par jaunākajām tendencēm pārtikas nozarē, ideju novērtēšana un profila izveide. Informatīvo materiālu atlase zinātniskās literatūras analīzei (2h).
2. lekcija Zinātniskās literatūras analīzes metodes - Naratīvais pārskats, Sistemātiskais pārskats. Zinātniskās literatūras izvēle, apkopošana, izvērtēšana.
Seminārs (2) par zinātniskās literatūras izvērtēšanu, un analīzi (2h).
3. lekcija Pētījuma shēmas profila izveide. Pētījumā nepieciešamo metožu izvēle un pamatojums.
Seminārs (3), diskusija par pētījuma shēmas izstrādi (2h)
4. lekcija Pētnieciskā darba modelēšana, izmantojot statistiskās vienkāršotās kartēšanas un simulēšanas metodes.
Seminārs (4) par jaunā produkta izstrādei nepieciešamo materiālu un metožu izvēli un pamatojumu, pētījuma shēmas atbilstību un nozīmi izvirzītajam darba mērķim un uzdevumiem (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba vērtējumu veido uzrakstītā darba kvalitātes novērtējums (kvalitātes prasības ietvertas kursa darba uzdevumā), prezentācijas un darbs semināros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs. Sagatavošanās 1. semināram. Darbs grupā analizējot jaunākās tendences konkrētā pārtikas jomā, iepazīstoties ar zinātniskiem rakstiem un dažādu institūtu izstrādātiem aktuālāko tendenču apkopojumiem. Veikt ideju izvērtējumu (iesniedz elektroniski prezentācijas veidā).
2. patstāvīgais darbs. Sagatavošanās 2. semināram
Veikt sākotnējo literatūras analīzi, izmantojot sistemātiskā pārskata pieeju, un sagatavot prezentāciju par literatūras analīzi. Izvirzīt darba mērķi un uzdevumus.
3. patstāvīgais darbs. Sagatavošanās 3. semināram
Izstrādāt pētījuma shēmu un sagatavot prezentāciju
4. patstāvīgais darbs. Sagatavošanās 4. semināram
Sagatavot prezentāciju par jaunā produkta izstrādei nepieciešamo materiālu un metožu izvēli un pamatojumu.
Kursa darba pilnveide un noslēguma prezentācijas izstrāde. Apkopot un pilnveidot patstāvīgos darbus un izveidot kursa darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atzīmi aprēķina, kā vidējo svērto vērtējumu par pamatu ņemot uzrakstītā darba vērtējumu (70%), noslēguma prezentāciju (15%) un prezentācijas un darbs semināros (15%).

Pamatliteratūra

Moskowitz H., Porretta S, Silche M. Concept Research in Food Product Design and Development. Wiley-Blackwell, 2008. 612 p. ISBN: 978-0-470-28999-0 New product development. C. Berenson, M. Iansiti, T. J Kosnik u.c.e.all. 2nd ed. Boston, Massachusetts (ASV): Harvard Business publishing, 2002. 159 lpp.

Papildliteratūra

Kotler P. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ISBN 9789984995267.
https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Piezīmes

Pilna laika bakalaura programma Pārtikas kvalitāte un inovācijas, 8.sem.