Kursa kods PārZ3077

Kredītpunkti 3

Pārtikas produktu iesaiņošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas4816201216/02/2016Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

author doc.

Ilze Čakste

Ķīmijas doktors

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2012. 192 p.
2. Arvanitoyannis I. Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies. [tiešsaiste]. CRC Press, 2012. 826 p. [skatīts 04.04.2016.] Pieejams: LLU FB CRCnetBase ar LLU IS lietotājkontu: http://www.crcnetbase.com.ezproxy.llu.lv/ISBN/9781439800454
3. Morris S. A. Food and package engineering. Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2011. 466 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bioplastic Magazine. [tiešsaiste]. Polymedia Publisher GmbH, 2007-2016. [skatīts 05.04.2016.]. Pieejams: http://www.bioplasticsmagazine.com/
2. The magazine Tara i upakovka. [tiešsaiste]. [skatīts 05.04.2016.]. Pieejams: http://www.magpack.ru/win/news.html
3. Latvijas iepakojuma asociācija. [tiešsaiste]. [skatīts 05.04.2016.]. Pieejams: http://www.packaging.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss PTF pilna laika studentiem profesionālajai studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un akadēmiskajai studiju programmai "Pārtikas zinības" 5. sem. Obligāts studiju kurss PTF nepilna laika studentiem studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" 8 semestrī.

Kursa anotācija

Pārtikas iepakojuma/ iesaiņojuma materiālu vispārīgs raksturojums. Iepakojuma/ iesaiņojuma funkcijas. Iepakošanas /iesaiņošanas materiāli (papīrs, metāls, stikls, polimēri un kompozītmateriāli), to formas. Vāki un aizvākošana. etiķetes un to līmēšanas iekārtas. Iepakojuma iekārtas. Dzērienu pildīšana. Iepakošana gaisa vidē un izmainītā vidē - VP; MAP; EMAP. Aktīvais un biodegradējamais iepakojums. Aseptiskā pildīšana. Transportiepakojums. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• Zināšanas; izpratne par pārtikas iepakojuma industriju, iepakojuma / iesaiņojuma materiāliem.
• Prasmes; orientēties iepakojuma / iesaiņojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā.
• Kompetence; spēt analizēt pārtikas iepakojuma / iesaiņojuma materiālus, pārtikas iepakošanas procesus un jaunākās iepakošanas tehnoloģijas.

Kursa plāns

1 Lekcija: Ievads. Iesaiņojuma definīcija un funkcijas. Lab. darbs: Informācija pārtikas preču marķējumā.
2 Lekcija: Polimēru vispārīgs raksturojums. Lab. darbs: Alumīnijs. Alumīnija jonu migrācija pārtikas produktos.
3 Lekcija: Polimēru struktūra un īpašības. Lab. darbs: Līmes. Kazeīna līme no biezpiena. Dekstrīnu līme. Kolagēna līme.
4 Lekcija: Polimerizācijas reakcijās iegūtie polimēri. Lab. darbs: Papīrs.
5 Lekcija: Polimerizācijas un polikondensācijas reakcijās iegūtie polimēri. Lab. darbs: Plēve no kartupeļu cietes.
6 Lekcija: Plēvju veidi, īpašības un lietošana. Lab. darbs: Pārtikas produktu iesaiņojuma materiālu īpašību novērtējums.
7 Lekcija: Metāli, stikls, papīrs. Lab. darbs: Polimēru identificēšana. 1. kontroldarbs.
8 Lekcija, pr.d.: Pārtikas produktu iepakojuma industrijas attīstiba.
9 Lekcija, pr.d.: Iepakojuma (metāls, stikls, papīrs un kartons) formu veidošana un pildīšana.
10 Lekcija, pr.d.: Iepakojuma polimēru materiāu formu veidošana un pildīšana.
11 Lekcija, pr.d.: Vāki un aizvākošana. Etiķetes, to līmēšanas iekārtas. 2. kontroldarbs.
12 Mācību ekskursija uz ražošanas uzņēmumiem.
13 Lekcija, pr.d.: Iepakojums izmainītā vidē.
14 Lekcija, pr.d.: Aktīvais un biodegradējamias iepakojums.
15 Lekcija, pr.d.: Izlietotā iepakojuma pārstrāde.Transportiepakojums. 3. kontroldarbs.
16 Individuālā darba novērtējums, eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem trīs kontroldarbiem, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem, kā arī jābūt ieskaitītām visu laboratorijas darbu atskaitēm. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 112 lpp.
2. Dukaļska L.. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp.
3. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp.
4. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. Third Edition. CRC Press, 2012. 733 p. ( in English).