Kursa kods PārZ3076

Kredītpunkti 2

Ražošanas organizācija un vadība

Kursa papildus materiāli PārZ3076_Razosanas organiz_kursa darbs.pdf

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits68

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ingrīda Millere

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1001, Ekonomikas teorija

PārZ2006, Mikrobioloģija un higiēna II

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ2056, Apkalpošanas organizācija un vadība

PārZ2057, Uztura gatavošanas tehnoloģija I

PārZ2058, Uztura gatavošanas tehnoloģija II

PārZ3024, Tehnoloģiskās iekārtas II

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par ražošanas procesa strukturēšanu ēdināšanas uzņēmumos. Tas sniedz zināšanas par pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko procesu norisi ēdināšanas uzņēmumos, to ietekmējošiem faktoriem, ražošanas plānošanas un organizācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – ir izpratne par vispārējām higiēnas prasībām pārtikas apritē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī zināšanas par darba organizāciju ēdināšanas uzņēmumos;
prasmes - prot integrēt iegūtās zināšanas; prot analizēt un organizēt ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstoši ēdināšanas uzņēmuma specifikai; izprot ēdināšanas uzņēmuma darbības kopsakarības; prot orientēties ēdināšanas uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu prasībās – kursa darbs
kompetences – spēj izstrādāt ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģisko projektu, kas ietver ražošanas tehnoloģiskā procesa norises, iekārtu izvēli un aprēķinus, pamatojoties uz kuru nodrošina grafisku tehnoloģiskā procesa atspoguļojumu; spēj prezentēt un pamatot procesa izvēli atbilstoši ēdināšanas uzņēmuma darbības specifikai – kursa darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģiskā projekta skice. Iekārtu specifikācija. Ražošanas procesa organizācijas apraksts - 2 h
2. Tehnoloģiskā projekta aizstāvēšana – 10 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti saņem, ja ir iesniegts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā un aizstāv kursa darbu ,,Ēdināšanas uzņēmuma X tehnoloģiskais projekts” (apjoms 50 - 60 lpp.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopīgo vērtējumu veido: kursa darba aprēķinu daļas izstrāde – 40%; kursa darba grafiskās daļas izstrāde – 50%; kursa darba aizstāvēšana – 10%.

Pamatliteratūra

1. Baraban R.S. Durocher J.F. Successful restaurant design. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 304 p.
2. Lynn J. Start your own restaurant and more: pizzeria, coffeehouse, deli, bakery, catering business. Irvine, Calif: Entrepreneur Press, 2009. 274 p.
3. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
4. Shock P.J., Sgovio C., Stefanelli J.M. On premise catering: hotels, convention centers, arenas, clubs, and more. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley&Sons, 2011. 484 p.

Papildliteratūra

1. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
2. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
3. Vārna J. Ražošanas organizēšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 295 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Obligātais kurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” pilna un nepilna laika studijās.