Kursa kods PārZ3074

Kredītpunkti 2

Jaunu pārtikas produktu izstrāde I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātne (nav zn)3282416/02/2016Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Kļava

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

Papildliteratūra

1. Fuller G.W. New Food Product Development. CRC Press, 2011. 508 p. Grāmata pieejama LLU FB datubāzē CRCnetBase LLU tīklā un ar LLU IS parolēm http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/b10521
2. Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots: (vispārējs ieskats un svarīgākās interneta adreses mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - MVU). Rīga: Latvijas Republikas Patentu valde, 2002. 134 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās studiju programmas "Pārtikas zinības" studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par Jaunu produktu izstrādes procesu un nozīmi ražosānas uzņēmumos un pētniecība. Iepazīstas ar ideju ģenerēšanas metodēm, produktu prototipa izstrādes un pārbaudes metodēm. Komercializēšanas posma ietvaros veido jaunā produkta dizainu un apgūst pārdošanas metodes un iespējas. Iegūtās zināšanas ļauj izstrādāt studiju projektu 6 semestrī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs:
• zināšanas: Jaunu produktu izstrādes procesu ražošanas uzņēmumā vai pētniecībā, to nozīmi, lomu un problēmām.
• prasmes: izstrādāt jaunu pārtikas produktu attīstības koncepciju tā komercializēšanai;
• kompetence: pielietojot iegūtās zināšanas un prasmes, students ir kompetents piedalīties Jaunu produktu izstrādi ražošanā un pētniecībā.

Kursa plāns

1 Inovācijas, inovatīvs uzņēmums, inovatīva darbība. Jēdzieni, atšķirības, izpratne par to nepieciešamību uzņēmumā.
2 Jaunu produkta attīstības metodes.
3 Instrumenti inovatīvo risinājumu attīstībai - Ideju ģenerēšanas metodes.
4 Ideju ģenerēšanas metodes - Prāta vētra, Analoģiskā spriešana, Metode 6-3-5, .
5 Diskusijas seminārs par piemērotākās metodes pielietošanas iespējām pārtikas produktu izstrādē
6 Prototipu izstrādes posms. Ideju atlases kritēriju un prototipa izstrāde.
7 Prototipu izstrāde, pārbaude un pilnveide.
8 Produktu attīstības posms. Jaunā produkta kvalitātes izvērtējums, dokumetācijas izstrāde.
9 Jaunu produktu komercializācijas metodes.
10 Preces pārdošanas plāns un stratēģija.
11 Preces pārdošanas dizaina izstrāde.
12 Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana
13 Seminārs par jaunu produkta dizaina un pārdošanas veicināšanas pasākumu nozīmi inovāciju komercializēšanā.
14 Jaunu produktu izstrādes ekonomiskais pamatojums
15 Diskusijas seminārs par inovāciju kā ekonomiskās izaugsmes faktoru ražošanas uzņēmumā
16 Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Studentiem semestra laikā piedalās semināros, izstrādā un aizstāv patstāvīgos darbus un sekmīgi nokārto 4 kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Handbook of research on innovation and entrepreneurship Edited by D. B. Audretsch ... [et al.]. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2011. 510 p. ISBN 9781848440876 (hbk.).
2. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp. ISBN 9789984382524.
3. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija; [priekšvārda autors A. K. Kariņš]. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2005 248 lpp. ISBN 9984
4. Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. 2nd ed. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2001. 388 p. ISBN 0471496154.