Kursa kods PārZ3072

Kredītpunkti 3

Zivis, to pārstrāde

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Grāmatiņa

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi1011, Organiskā ķīmija I

Ķīmi2006, Organiskā ķīmija II

Ķīmi2007, Organiskā ķīmija II

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par zivju un olu ķīmisko sastāvu, īpašībām, novērtēšanas kritērijiem. Apgūst zivju un olu produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus. Iegūst zināšanas par dažādu zivju un olu produktu defektu rašanās cēloņiem un novēršanas iespējām. Iepazīstas ar zivju, olu produktu ražošanā izmantotajām speciālajām iekārtām un pārtikas drošības prasībām šo produktu ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina zivju iedalījumu, zvejniecību, zivju resursu atražošanu un akvakultūru, zvejas produktu kvalitātes izvērtējumu, zivju uzbūve – 1. kontroldarbs;
• Pārzina zivju ķīmisko sastāvu, tajās notiekošos procesus pēc asfiksijas, zivju griešanas veidus, atvēsināšanas, saldēšanas, sālīšanas, kūpināšanas procesu raksturojumu – 2. kontroldarbs;
• Pārzina zivju konservu, preservu, pusfabrikātu ražošanu, ikru iegūšanu, olu uzbūvi, ķīmisko sastāvu, to produktu (melanža un pulvera) ražošanu –
3. kontroldarbs;
• spēj noteikt un izskaidrot zivju svaiguma izmaiņas, pielietojot organoleptiskās un fizikāl-ķīmiskās pārbaudes metodes – 1. laboratorijas darbs;
• spēj analizēt zivju ķīmisko sastāvu ar dažādu fizikālķīmisku metožu palīdzību – 2. laboratorijas darbs;
• spēj noteikt un analizēt dažādu zivju konservu un preservu organoleptisko, fizikāl-ķīmisko, kvalitātes rādītājus – 3. laboratorijas darbs;
• spēj veikt zivju pusfabrikātu kvalitātes izvērtējums pielietojot organoleptiskas, fizikāl-ķīmiskas, mikrobioloģiskas analīžu metodes – 4. laboratorijas darbs;
• spēj noteikt olu kvalitāti pielietojot orgnoleptiskās, fizikāl-ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīžu metodes – 5. laboratorijas darbs;
• spēj izskaidrot atsevišķu zivju rūpniecībā esošo speciālo iekārtu darbības principus un uzbūvi – 6. un 7 laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zivju iedalījums pēc skeleta uzbūves, ķermeņa formas, tauku satura. Latvijas zivju iedalījums ekoloģiskās grupās.
2. Zvejniecība, tās struktūra, zvejas iespējas, nozvejotās sugas.
3. Zivju resursu atražošana Latvijā un akvakultūra, zvejas produktu audzēšana Latvijā un to piedāvājums tirgū. Svaiguma, lieluma kritēriji zvejas produktu ražošanai un piedāvājumam tirgū.
4. Zvejas produktu organoleptisko, fizikāli ķīmisko, mikrobioloģisko rādītāju izvērtējums. Zivju uzbūve, ķermeņa daļu masas attiecība.
5. 1. kontroldarbs. Zivju iedalījums, zvejniecība, zivju resursu atražošana un akvakultūra, zvejas produktu kvalitātes izvērtējums, zivju uzbūve.
6. Zivju ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība. Zivīs notiekošie procesi pēc asfiksijas.
7. Zivju griešanas veidi. Zvejas produktu konservēšanas metodes. Zveju atvēsināšana un uzglabāšana.
8. Zvejas produktu saldēšana. Izmaiņas zivju audos saldēšanas procesā, saldēšanas paņēmieni, uzglabāšana. Saldētu zivju defekti.
9. Zvejas produktu sālīšana un marinēšana, sālīšanas veidi, fizikālās norises sālīšanas laikā. Sālītu zivju defekti.
10. Kūpināšanas, kaltēšanas un vītināšanas procesu raksturojums, paņēmieni. Karsti un auksti kūpinātu zivju produktu ražošana, uzglabāšanas. Kūpinātu zivju defekti, to novēršana.
11. 2. kontroldarbs. Zivju ķīmiskais sastāvs, tajās notiekošie procesi pēc asfiksijas, zivju griešanas veidi, to atvēsināšanas, saldēšanas, sālīšanas, kūpināšanas procesu raksturojums.
12. Zivju konservu klasifikācija. Izejvielu pirmapstrāde (panēšana, termiskā apstrāde).
13. Konservu un preservu ražošanas tehnoloģija. Konservu kvalitātes rādītāji un defekti, to novēršanas iespējas.
14. Zivju pusfabrikātu izgatavošana, kvalitātes rādītāji un uzglabāšana. Zivju ikru iegūšana un apstrāde.
15. Olu uzbūve, ķīmiskais sastāvs un uzturvērtība. Olu kvalitāte. Olu produktu (melanža un pulvera) ražošanas tehnoloģija un uzglabāšana.
16. 3. kontroldarbs. Zivju konservu, preservu, pusfabrikātu ražošana, ikru iegūšana. Olu uzbūve, ķīmiskais sastāvs, to produktu (melanža un pulvera) ražošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.
• Sekmīgi jāuzraksta 3 kontroldarbi par studiju kursā izskatītajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi ir studentu individuālais pētījums, kuru mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par zivju, olu, to produktu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un nepieciešamajām iekārtām, dažādiem iepakojuma materiāliem, ar to kvalitāti un drošību saistītiem jautājumiem, gatavojoties kontroldarbiem un laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no:
• laboratorijas darbu apmeklējuma;
• studiju kursa kontroldarbu vērtējuma.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv, skaidrojot iegūtos rezultātus, un argumentēt tos, diskutējot par tēmu.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu (jautājumi gan testa, gan īso atbilžu variantu veidā) var iegūt, ja vismaz 50 % jautājumu atbildēti pareizi.
Par sekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students saņem vērtējumu no 4-10 ballēm. Kontroldarbos iegūtās nesekmīgās atzīmes jāpārraksta, tās summējas kopā, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu.
Akumulējošo eksāmenu students var iegūt, ja kontroldarbos iegūtos vērtējums summējot kopā un aprēķinot vidējo aritmētisko atzīmi, tā nav zemāka par
6 ballēm.
Studiju kursu noslēdzot – eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Fernandes R. Fish and seafood. Microbiology handbook. UK: RSC Publishing. 2009. 258 p. 2. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: 1998. 478 lpp. 3. Ершова А.М. Технология рыбы и рыбных продуктов. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство «ГИОРД». 2006. 939 с.

Papildliteratūra

1. Kampuse S., Grāmatiņa I., Kunkulberga D., Ciproviča I. Ceļvedis mājražošanā. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs. 2015. 78 lpp. 2. Plikšs M., Aleksejevs Ē. Zivis. Rīga: Gandrs, 1998. 304 lpp. 3. Peice B., Peicis L. Vistkopība. Zemnieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC. 2011. 96 lpp. 4. Долганова Н.В., Мижуева С.А., Газиева С.О. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство «ГИОРД». 2011. 268 с. 5. Сарафанова, Л.А. Применение пищевых дабавок в переработке мяса и рыбы. Санкт-Петербург: Издательство «Профессия». 2007. 255 с. 6. Luter J.B., Jacobsen C., Bakaert K., Sæbø A., Oehlehschlager J. Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish. Netherlands: Wageningen Academic Publishers. 2006. 567 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. Rīga: Zivju fonds. 2. Васюкова, А.Т. Переработка рыбы и морепродуктов. Учебное пособие. Мoсква: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2012. 102 с.

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem