Kursa kods PārZ3071

Kredītpunkti 3

Ēdināšanas organizācija un serviss

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas48163222/04/2015Uztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ingrīda Millere

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Priekšzināšanas

Ekon3115, Tirgvedība

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ3038, Loģistika

Papildliteratūra

1. Barrows C. W., Powers T. Introduction to Management in the Hospitality Industry. 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008. 576 lpp..
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
3. Žvals R. Viesmīlības pamati. Rīga: Turība, 2006. 174 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmumu vadība" studentiem pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidiem, higiēniskām un tehnoloģiskām prasībām to organizācijā. Iegūst zināšanas un prasmes banketu organizēšanā sākot no ēdienkaršu aprēķiniem līdz pat viesu apkalpošanas procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu organizēšanas specifiku un šim procesam nepieciešamajiem materiālajiem un personāla resursiem, to izmantošanas kritērijiem un atbilstību normatīvajiem dokumentiem (vispārējām higiēnas prasībām ar pārtikas apstrādi saistītajos uzņēmumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem u.c.); par ēdienu gatavošanas pamatprincipiem, produktu un izejvielu kvalitātes kritērijiem, lai nodrošinātu nekaitīga uztura piedāvājumu patērētājiem;
2) prasmes - prot analizēt un organizēt ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstoši ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas specifikai; prot izstrādāt ēdināšanas un apkalpošanas procesam nepieciešamo dokumentāciju un ar to saistītos aprēķinus; prot orientēties ēdināšanas uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu prasībās;
3) kompetence – spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu izstrādājot ēdināšanas pakalpojuma piedāvājumu, vada un spēj koordinēt komandas darbu gan ražošanas, gan viesu apkalpošanas procesos.

Kursa plāns

1. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas būtība, to nozīme lauku tūrisma uzņēmumos
2. Ēdināšanas uzņēmumu darbības klasifikācija un uzņēmumu veidi
3. Tehnoloģisko procesu norises raksturojums sniedzot ēdināšanas pakalpojumus
4. Ēdināšanas uzņēmuma telpu raksturojums. Ražošanas telpu raksturojums. Sanitārās prasības ražošanas telpām, personālam
5. Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumos
6. Ēdienu gatavošanai izmantojamās izejvielas, to kvalitāte, uzglabāšana
7. Ēdienu sortiments. Ēdienu gatavošanas tehnoloģiskie procesi
8. Ēdienkaršu veidi, to plānošanas pamatprincipi
9. Ēdienkaršu plānošanas pamatprincipi
10. Ēdienu gatavošanas plānošanas pamatprincipi
11. Ēdienu gatavošanas tehnoloģiskā dokumentācija
12. Viesu apkalpošanas pamatprincipi, metodes
13. Apkalpošanas procesa elementi, viesu apkalpošanas pr.ocedūras
14. Galda klāšanas pamatprincipi, dažādi galda klājuma veidi
15. Viesu zāles mēbeles, galda trauki, piederumi, tekstilijas
16. Banketu darba organizācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguvei nepieciešams sekmīgi nokārtot visus 3 kontroldarbus, norādītajā laikā jāprezentē referāts, kas veido 40% no gala vērtējuma. Atlikušos 60% iegūst gala pārbaudījumā.

Pamatliteratūra

1. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība. Māc.līdz. I daļa. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 268 lpp.
2. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
3. Lake N., Hekī K. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. 216 lpp.
4. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.