Kursa kods PārZ3071

Kredītpunkti 3

Ēdināšanas organizācija un serviss

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.04.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Ekon3115, Tirgvedība

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ3038, Loģistika

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas veidiem, higiēnas un tehnoloģiskām prasībām, tā organizāciju. Studiju laikā students iegūst prasmes izstrādāt ēdināšanas pakalpojumu no ēdienkartes plānošanas līdz viesu apkalpošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj parādīt zināšanas par ēdināšanas pakalpojuma organizēšanas specifiku un šim procesam nepieciešamajiem resursiem – kontroldarbi, eksāmens. Spēj parādīt zināšanas un pielietot ēdināšanas pakalpojuma organizēšanas svarīgākos jēdzienus - kontroldarbi, eksāmens. Spēj veikt viesu apkalpošanas un ražošanas procesu plānošanas aprēķinus – kontroldarbi, eksāmens, patstāvīgais darbs. Spēj formulēt un analītiski aprakstīt viesu apkalpošanas un ražošanas procesu atbilstību ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas specifikai – kontroldarbi, eksāmens. Spēj orientēties ēdināšanas uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu prasībās – kontroldarbi, eksāmens, patstāvīgais darbs. Spēj patstāvīgi analizēt informāciju un to izmantot ēdināšanas uzņēmuma koncepta izstrādē – patstāvīgais darbs. Spēj patstāvīgi veikt ēdināšanas uzņēmuma koncepta izstrādi, parādīt profesionālu pieeju jauna ēdināšanas pakalpojuma izveidē - patstāvīgais darbs. Spēj izvērtēt ēdināšanas uzņēmuma (pēc veida, tipa, pakalpojuma līmeņa) darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību - patstāvīgais darbs, semināri ar diskusijām.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas būtība. Ēdināšanas uzņēmumu darbības klasifikācija un uzņēmumu veidi – 2 h.
2. Ēdināšanas uzņēmuma būtība un specifika. Pakalpojuma kvalitātes raksturojums –2 h.
3. Ēdināšanas uzņēmumu mērķa grupu raksturojums – 2 h.
4. Ēdienkaršu veidi. Ēdienkaršu plānošanas pamatprincipi – 3 h.
1.kontroldarbs: Ēdināšanas uzņēmumu klasifikācija, ēdienkaršu veidi un ēdienkartes plānošanas pamatprincipi.
5. Galda klāšanas pamatprincipi, dažādi galda klājuma veidi. Viesu zāles mēbeles, galda trauki, piederumi, tekstīlijas – 8 h.
6. Apkalpošanas procesa elementi, viesu apkalpošanas procedūras, metodes – 8 h.
2.kontroldarbs: Viesu apkalpošanas process, metodes. Galda klāšanas pamatprincipi.
7. Tehnoloģiskā procesa norises raksturojums sniedzot ēdināšanas pakalpojumu – 2 h.
8. Ēdienu sortiments. Ēdienu gatavošanā izmantojamās pārtikas izejvielas, to kvalitāte, uzglabāšana. Ēdienu gatavošanā pielietoto paņēmienu raksturojums – 4 h.
9. Ēdienu gatavošanas tehnoloģiskā dokumentācija - 8 h.
3.kontroldarbs: Tehnoloģiskā procesa norise ēdināšanas uzņēmumos. Tehnoloģiskā dokumentācija.
10. Ēdināšanas uzņēmuma telpu raksturojums. Ražošanas telpu raksturojums. Sanitārās prasības ražošanas telpām, personālam. Plūsmas princips tehnoloģiskā procesa norisē – 6 h.
11. Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumos – 4 h.
4.kontroldarbs: Ražošanas procesa organizācija ēdināšanas uzņēmumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguvei nepieciešams nokārtot 4 kontroldarbus, iegūstot vismaz 4 balles katrā; izstrādāt patstāvīgos semināra darbus; izstrādāt un prezentēt noslēguma patstāvīgo darbu un sekmīgi nokārtot eksāmenu (rakstisks formāts).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studenti patstāvīgi izstrādā patstāvīgos darbus par tēmām “Inovācijas ēdināšanas uzņēmumos”, “Mērķa grupu analīze”, kurus prezentē semināra nodarbībās.
2. Students patstāvīgi izstrādā noslēguma patstāvīgo darbu par tēmu „Ēdināšanas uzņēmuma koncepta izstrāde”, kurā izvēlētajam ēdināšanas uzņēmuma veidam, students izstrādā atbilstošu ēdienkarti, tehnoloģisko dokumentāciju un viesu apkalpošanas konceptu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu vērtējumu kontroldarbā iegūst, ja pareizi atbildēts vismaz uz 50 % jautājumu un atrisināts 1 uzdevums.
2. Students sekmīgu vērtējumu eksāmenā iegūst, ja pareizi atbildēts uz 50 % testa un īso atbilžu jautājumiem, un pareizi atrisināts 1 uzdevums.
3. Studiju kursa gala vērtējums veidojas no patstāvīgā darba vērtējuma – 40 % un eksāmena vērtējuma - 60%.

Pamatliteratūra

1. Ēdināšnas uzņēmumu vadītāja rokasgrāmata. [Skatīts 09.09.2019.]. Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/PTF/Edinasanas_uzn_vad_rokasgramata.pdf
2. Scanlon N.L. Catering management. Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. 262 p.
3. Lake N., Hekī K. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. 216 lpp.
4. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2017. 254 lpp.
5. Jacquelyn L. Start your own restaurant and more: pizzeria, coffeehouse, deli, bakery, catering business, Entrepreneur Press and Jacqueline 3rd ed. - Entrepreneur Press, 2009.
6. Walker, John R., The restaurant: from concept to operation, 7th edition. - Hoboken, New Jersey, 2014.

Papildliteratūra

1. Barrows C. W., Powers T. Introduction to Management in the Hospitality Industry. 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008. 576 p.
2. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
3. Cīpa V., Šulce A. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums. Rīga: Jumava, 2011. 92 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

www.sciencedirect.com
https://www.foodserviceequipmentjournal.com/
https://www.restaurantbusinessonline.com/

Piezīmes

Studiju kurss obligāts ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmumu vadība” pilna un nepilna laika studijās