Kursa kods PārZ3069

Kredītpunkti 2

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes328121215/10/2014Uztura katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gita Skudra

Inženierzinātņu maģistrs pārtikas zinātnē

Priekšzināšanas

PārZ2019, Mājsaimniecības tehnika

PārZ2040, Uzturs I

PārZ2042, Uzturs II

PārZ3067, Uzturs III

PārZ3068, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I

Papildliteratūra

1. Skudra G., Kozule V. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 178 lpp.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.
3. Эгертон-Томас. Ресторанный бизнес: Как открыть и успешно управлять рестораном. [tiešsaiste]. Москва: РКонсульт, 2004. 256 с. Pieejams 1999.g.: http://tourlib.net/books_tourism/egerton1.htm skatīts 30.10.2014.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek papildinātas un nostiprinātas teorētiskās zināšanas. Studenti iegūst izpratni par pareizu uzturu, vēlamām un nevēlamām izmaiņām pārtikas produktos ēdienu gatavošanas laikā. Studenti praktiski iepazīstas ar racionāliem produktu pirmapstrādes un siltapstrādes paņēmieniem, apgūst prasmi aprēķināt ēdienu un ēdienkaršu uzturvērtību un novērtēt iegūtos rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zināšanas par ēdienu grupu pamattehnoloģiju, fizikāli ķīmiskām izmaiņām produktos pirmapstrādes un siltapstrādes laikā un tehnoloģiskiem procesiem, kuri nodrošina uzturvielu maksimālu saglabāšanu.
• Prasmes: Prot izmantot speciālo literatūru: receptūru krājumus, produktu ķīmiskā sastāva tabulas, pavārgrāmatas, izstrādāt sabalansētu ēdienkarti. Izprot fizikāli ķīmiskos procesus produktos to uzglabāšanā un dažādu tehnoloģisko procesu ietekmē, pielietojot atbilstošus mehāniskos un siltapstrādes veidus, sekmējot uzturvielu saglabāšanos.
• Kompetence: spēj izvērtēt un izskaidrot uzturvielu nozīmi uzturā, higiēnas prasību ievērošanā un ēdienu gatavošanas tehnoloģijā. Spēj izmantot zināšanas un prasmes mācību situācijās, profesionālajā un personīgajā attīstībā. Spēj organizēt un vadīt ēdienu gatavošanas tehnoloģijas tēmas vispārīgās izglītības iestādēs mājturības un tehnoloģijas mācību priekšmetā

Kursa plāns

1 Zivju ēdieni.
2 Uzturvielu zudumi un tehnoloģisko procesu izvēle ēdienu gatavošanā
3 Gaļas ēdieni. Gaļas pirmapstrāde, pusfabrikāti
4 Ēdienu receptūru sastādīšana
5 Gaļas ēdienu gatavošanas tehnoloģijas.
6 Tehnoloģisko karšu sastādīšana
7 Saldie ēdieni.
8 Ēdienkartes sastādīšana. Kompleksās ēdienkartes izstrāde 1 dienai.
9 Aukstie ēdieni
10 Zivju ēdienu gatavošana.
11 Aukstie ēdieni.
12 Gaļas ēdienu gatavošana
13 Konditorejas izstrādājumi.
14 Rauga mīklas konditorejas izstrādājumu gatavošana.
15 Karstie un aukstie dzērieni.
16 Bezrauga mīklas izstrādājumu gatavošana. Karsto, auksto dzērienu gatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāpiedalās lekcijās, sekmīgi jānostrādā laboratorijas un praktiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta visi pārbaudes darbi.

Pamatliteratūra

Mācību pamatliteratūra:
1. Kozule V. Uzturs. 3. daļa, mācību palīglīdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2001. 152 lpp.
2. Kozule V. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmskolas izglītības iestādēs: rokasgrāmata. 2. daļa. Rīga: VRMC, 2007. 113 lpp.
3. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 245 lpp.
4. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. 2.daļa. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 207 lpp.