Kursa kods PārZ3068

Kredītpunkti 2

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gita Skudra

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2019, Mājsaimniecības tehnika

PārZ2040, Uzturs I

PārZ2042, Uzturs II

PārZ3067, Uzturs III

Kursa anotācija

Studiju kursā „Ēdienu gatavošanas tehnoloģija” studenti iegūst teorētiskas zināšanas par galveno ēdienu grupu pilnu tehnoloģisko procesu. Sākot ar izejvielu pirmapstrādi, masas zudumiem, pusfabrikātiem, ēdienu sagatavošanu un uzturvielu izmaiņām produktos. Laboratorijas darbos gūst ieskatu un iemaņas galveno ēdienu grupu ēdienu gatavošanā, novērtēšanā, pasniegšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: ir pamatzināšanas par ēdienu grupu pamattehnoloģiju, fizikāli ķīmiskām izmaiņām produktos pirmapstrādes un siltapstrādes laikā.
• Prasmes: atbilstoši tehnoloģijām, prot pagatavot dažādu grupu ēdienus, pielietojot atbilstošus mehāniskos un siltapstrādes veidus.
• Kompetence: spēj izvērtēt un izskaidrot uzturvielu nozīmi uzturā, higiēnas prasību ievērošanā un ēdienu gatavošanas tehnoloģijā. Spēj izmantot zināšanas un prasmes mācību situācijās, profesionālajā un personīgajā attīstībā. Spēj organizēt un vadīt ēdienu gatavošanas tehnoloģijas tēmas vispārīgās izglītības iestādēs mājturības un tehnoloģijas mācību priekšmetā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģiskais process.
2 Ēdienu gatavošanai paredzēto produktu kvalitātes novērtējums, pirmapstrāde, pusfabrikātu sagatavošana.
3 Dārzeņu ēdieni.
4 Dārzeņu ēdienu (biezeņu, cepto ēd.) gatavošana, piena un krējuma mērču, olu- sviesta mērču gatavošana.
5 Putraimu un pākšaugu ēdieni.
6 Graudu produktu ēdienu gatavošana, svaigu dārzeņu salātu gatavošana.
7 Miltu un pastu ēdieni.
8 Miltu, pastu ēdienu gatavošana, saldo ēdienu gatavošana: želejas, uzpūteņi, krēmi.
9 Olu un biezpiena ēdieni.
10 Olu un biezpiena ēdienu gatavošana, saldo mērču gatavošana.
11 Zupas. Buljoni. Dzidrās zupas, piena zupas.
12 Zupu: dzidro, auksto, piena zupu gatavošana.
13 Zupas. Nedzidrās. Biezeņzupas.
14 Zupu gatavošana: nedzidrās, biezeņa un krēmzupas.
15 Mērces: aukstās, karstās.
16 Auksto ēdienu gatavošana: sviestmaizes, salāti, aukstie gaļas ēdieni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāpiedalās lekcijās, sekmīgi jānostrādā laboratorijas darbi, sekmīgi jāuzraksta visi pārbaudes darbi.

Pamatliteratūra

1. Kozule V. Uzturs. 2. daļa, mācību palīglīdzeklis, Ozolnieki: LLKC, 2000. 153 lpp.
2. Kozule V. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmskolas izglītības iestādēs: rokasgrāmata. 2. daļa. Rīga: VRMC, 2007. 113 lpp.
3. Skudra G., Kozule V. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 178 lpp.
4. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: Rasa ABC, 2002. 415 lpp.

Papildliteratūra

1. Arduser L., Brown D.R. The Professional Caters Handbook. Published by Atlantic Publishing Group, 2006. p 624 p.
2. Miške I., Brutāne D. Dzīvības elementi: veselīga uztura rokasgrāmata. Rīga: Nordik, 2004. 270 lpp.
3. Эгертон-Томас. Ресторанный бизнес: Как открыть и успешно управлять рестораном. [tiešsaiste]. Москва: РКонсульт, 2004. 256 с. Pieejams 1999.g.: http://tourlib.net/books_tourism/egerton1.htm skatīts 30.10.2014.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.