Kursa kods PārZ3067

Kredītpunkti 1

Uzturs III

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gita Skudra

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek papildinātas un nostiprinātas teorētiskās zināšanas par ēdienu servēšanu, galda klāšanas pamatprincipiem un uzvedības normu ievērošanu pie galda. Studenti gūst praktiskas iemaņas galdu klāšanā, viesu uzņemšanas un apkalpošanas procesos, kā arī gūst iemaņas pedagoģisko prasmju attīstīšanā, lai galda kultūras pamatus mācītu skolēniem mājturības stundās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par galda kultūru kā uzvedības kultūras sastāvdaļu; pārzina galda veļas un trauku funkcionālo un estētisko pielietojumu; zināšanas viesmīlības pamatos, saskarsmes pamatprincipu ievērošanā, zināšanas priekšstata līmenī par citu tautu ēšanas kultūru, tradīcijām un īpatnībām; pārzina pieklājīgas uzvedības normas, kas jāievēro pie galda;
• prasmes – prot rīkoties ar galda piederumiem, izstrādāt ēdienkarti, galda kartes un citu svinību atribūtiku, apgūst prasmi izveidot galda klājumu atbilstoši svinību raksturam un izvēlētai ēdienkartei, gūst iemaņas ēdienu pasniegšanā atbilstoši dažādām viesu apkalpošanas metodēm; pilnveido pašizpausmes prasmes;
• kompetence – sadarbībā ar audzēkņiem spēj izvērtēt un izskaidrot galda kultūras lomu cilvēku savstarpējā saskarsmē, higiēnas prasību ievērošanā, funkcionālas un estētiskas vides radīšanā. Spēja sekmēt audzēkņu personību tikumisko īpašību attīstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads galda kultūras kursā.
2 Viesību telpu sagatavošana.
3 Galdu un krēslu izvēle, to piemērotība viesībām.
4 Viesu izvietošana pie galda. Namatēva, namamātes un goda viesu izvietojums pie galda, viņu pienākumi un apkalpošana.
5 Galda veļas veidi un pielietojums. Galda veļas estētiskās un funkcionālās prasības.
6 Trauku veidi un pielietojums. Individuālie un koplietošanas trauki. Trauku materiāli, formas, izmēri.
7 Glāžu veidi un pielietojums, piemērotība izvēlētajam dzērienam
8 Galda piederumu veidi un pielietojums. Individuālie un koplietošanas galda piederumi.
9 Galda atribūtikas izstrāde. Ēdienkaršu veidi.
10 Viesību galda noformējums. Estētiskās, ētiskās un higiēniskās prasības galda noformējuma materiāliem.
11 Galda servēšanas pamatprincipi. Pamata galda klājums.
12 Viesu apkalpošanas organizēšana. Viesību galds ar pilnu vai daļēju viesu apkalpošanu.
13 Galda klājumi dažādiem viesību veidiem. Bērnu; Kafijas vai tējas galds. Bufetes un „zviedru“ tipa galda klājumi.
14 Aperitīva pasniegšana. Kokteiļvakara apkalpošana. Tematiskie galda klājumi.
15 Viesību izdevumu aprēķins. Nepieciešamo trauku un galda veļas aprēķins.
16 Citu tautu kulinārās tradīcijas un galda servēšanas īpatnības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem abiem kontroldarbiem, jāizstrādā un jāaizstāv patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. Odiņa A. Etiķete un protokols. Rīga: Zelta grauds, 2009. 262 lpp.
2. Vanaga V. Galda klāšanas pamatprincipi. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007. 44 lpp.
3. Vanaga V. Viesu apkalpošana. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2009. 144 lpp.
4. Greffenius P. Party ja – aber richtig! Bunte, 2004. Nr.46. 78 s.

Papildliteratūra

1. Ķestere I. Lietišķā etiķete Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp.
2. Wesson J. Vīni un ēdieni :jauns skatījums uz aromātu un garšas pasauli. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 175 lpp.
3. Эгертон-Томас. Ресторанный бизнес: Как открыть и успешно управлять рестораном. Москва: РКонсульт, 2004. 256 с.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.