Kursa kods PārZ3027

Kredītpunkti 6

Restorānu prakse

Kursa papildus materiāli PārZ3027_restorānu_prakse.pdf

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ingrīda Millere

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ2006, Mikrobioloģija un higiēna II

PārZ2057, Uztura gatavošanas tehnoloģija I

PārZ2058, Uztura gatavošanas tehnoloģija II

PārZ3024, Tehnoloģiskās iekārtas II

PārZ3076, Ražošanas organizācija un vadība

Kursa anotācija

Profesionālā prakse notiek ēdināšanas uzņēmumos, kur studenti iepazīstas ar dotā uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas organizāciju, tehnoloģiskā procesa īpatnībām, darba organizāciju dažādās darba vietās, personāla pienākumiem, tehnoloģisko dokumentāciju, tehnoloģisko un higiēnas prasību ievērošanu. Prakses laikā tiek papildinātas un nostiprinātas praktiskās iemaņas ēdienu gatavošanas tehnoloģijā un ar to saistīto iekārtu izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – pārzin un pielieto profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās; izprot ēdināšanas uzņēmuma darbības kopsakarības; ir izpratne par darba tiesiskām attiecībām un vispārējām higiēnas prasībām pārtikas apritē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī zināšanas par darba drošību un aizsardzību; praktikantam lietošanas līmenī ir zināšanas saskarsmes pamatprincipu ievērošanā; prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas; pilnveido sociālās prasmes saskarsmē ar klientiem, prot organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši komersanta specifikai; prot organizēt savu darbu un strādāt komandā; prot izvērtēt tehnoloģisko procesu norisi prakses uzņēmumā; prot izvēlēties un pielietot racionālas un efektīvas informācijas iegūšanas, sistematizēšanas metodes uzņēmuma darbības izvērtēšanai, prakses pārskata izstrādāšanai; prot orientēties ēdināšanas uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu prasībās;

kompetences – spēj atklāt un analizēt aktuālas praktiskās problēmas; spēj izvērtēt tehnoloģisko procesu norisi; spēj plānot un organizēt savu darbu, spēj strādāt komandā; spēj nodrošināt pārskata izstrādi un tā prezentēšanu par prakses uzņēmuma darba procesa norisi, rezultātiem; spēj veikt informācijas vākšanu un izpēti, pamatojoties uz kuru formulē priekšlikumus prakses uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai – prakses pārskats

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakses uzņēmuma vispārīgs raksturojums. Organizatoriskā struktūra. Uzņēmuma izejvielu, produktu, tirgus raksturojums – 1 nedēļa
2. Izejvielu sagādes un uzglabāšanas procesu izvērtējums – 1 nedēļa
3. Izejvielu pirmapstrādes un ēdienu gatavošanas procesa izvērtējums – 1 nedēļa
4. Darba organizācijas un tehnoloģiskās dokumentācijas izvērtējums – 1 nedēļa
5. Sanitārhigiēnisko prasību ievērošanas izvērtējums – 1 nedēļa
6. Tehnoloģisko iekārtu nodrošinājuma izvērtējums – 1 nedēļa

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaiti saņem, ja: nostrādāta prakse; izstrādāts un aizstāvēts prakses pārskats.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādātais prakses pārskats (20-30 lpp.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopīgo vērtējumu veido: rakstisks prakses pārskats – 80% pārskata aizstāvēšana – 20% .

Pamatliteratūra

1. Baraban R.S. Durocher J.F. Successful restaurant design. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 304 p.
2. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumos. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
3. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R. Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
4. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas/ Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.

Papildliteratūra

1. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība (I daļa). Biznesa augstskola Turība, 2000. 217 lpp.
2. Kozule V. Uzturs (III daļa). Ozolnieki: LLKC, 2001. 152 lpp.
3. Marčenkova T. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos un pārtikas uzņēmumos. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2003. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte : žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga : Latvijas Kvalitātes asociācija. Pieejams sākot no 1998. gada. ISSN 1407-7671. 2. Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant: business and management : журнал для профессионалов. Москва: Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). Pieejams sākot no 2005. gada.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF studiju programmas ,,Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem pilna laika studijās.