Kursa kods PārZ3018

Kredītpunkti 2.50

Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Envija Velga Strautniece

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu ķīmisko sastāvu un fizikālajām īpašībām. Apgūst augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar šajā nozarē izmantojamām speciālām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas; par augļu un dārzeņu uzbūvi un ķīmisko sastāvu, konservēšanas metodēm, dažādu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem;
prasmes; spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos;
kompetence; spēt analizēt un skaidrot dažādu augļu un dārzeņu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augļu un dārzeņu nozīme uzturā. Augu šūnas un audi.
2 Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības.
3 Augļu un dārzeņu kvalitātes rādītāji. Augļu un dārzeņu slimības.
4 1. kontroldarbs. Augļu un dārzeņu izmaiņas uzglabāšanas laikā.
5 Augļu un dārzeņu dzīvības norišu periodi. Cukurbiešu sakņu uzbūve un ķīmiskais sastāvs.
6 Kartupeļu bumbuļu uzbūve un ķīmiskais sastāvs. Garšaugu un savvaļas augļu un ogu ķīmiskais sastāvs.
7 2. kontroldarbs.
8 Augļu, ogu un dārzeņu konservēšanas metodes (biozes, abiozes, anabiozes un cenoanabiozes princips)
9 Konservu ražošanas tehnoloģiskās operācijas, pasterizācijas un sterilizācijas režīmi.
10 Dārzeņu konservu iedalījums, kāpostu skābēšana.
11 Svaigu, minimāli apstrādātu iepakotu augļu dārzeņu ražošana.
12 Dabīgie dārzeņu konservi. Dārzeņu salāti.
13 Tomātu pārstrādes produkti.
14 Marinēti dārzeņi. Dārzeņu sulu ražošana.
15 Augļu, ogu un dārzeņu kaltēšana.
16 3. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 3 kontroldarbi par lekciju materiālu, jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas un praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

. Strautniece E. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs. Lekcija. Jelgava: LLU, 1999. 17 lpp.
2. Vaclavik V.A. Essentials of Food Science. New York, International Thomson Publishing, 1998. 419 p.
3. Processing fruits: science and technology. Ed. by Somogyi L. P., Barret D. M., Hui Y.H. Vol. 1, Vol. 2. Technomic Publishing Company, Inc., 1996
4. Processing Vegetables: science and technologies. Ed by D.S. Smith, I.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997. 434 p.

Papildliteratūra

1. Bioactive compounds in foods. Edited by J.Gilbert, H.Z.Şenyuva. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 409 p.
2. 400 augļi un ogas Latvijā mūsdienu augļudārzā. Sastād: I.Birulis. Rīga: Lauku Avīzes izd., 2008. 237 lpp.
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A.Tomas-barberan, M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī : http://www.ift.org/food-technology.aspx
2. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
3. Food Science and Technology. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.

Piezīmes

Kurss iekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas zinātnes un pārtikas produktu tehnoloģijas pilna laika studiju programmas obligātajā daļā.