Kursa kods PārZ3008

Kredītpunkti 4

Pārtikas procesi un iekārtas II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas64164811/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Inženierzinātņu doktors

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

author prof.

Tatjana Ķince

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London, etc., 1997. 462 p.
3. Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 1995. 436 p.

Piezīmes

Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" pilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursa otrā daļa apskata konkrētu tehnoloģisko iekārtu konstrukcijas, konstruktīvās atšķirības, izmantošanu, atbilstoši katrai iepriekšējā studiju kursa daļā apskatītai procesu grupai. Apskatāmās iekārtas pārtikas rūpniecībā iespējams izmantot dažādu produktu ražošanai, kā arī dažādu izejvielu pārstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par iekārtu uzbūvi, konstrukcijām, darbības principiem;
• prasmes izvēlēties konkrētu tehnoloģisku mērķu sasniegšanai piemērotākās iekārtas, izstrādāt mašīnu-aparātu shēmu un iekārtu noslogojuma grafiku konkrēta produkta ražošanai;
• kompetences - pamatot iekārtu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.

Kursa plāns

1 Ievads: iekārtu klasifikācija, mehānismu uzbūves vispārīgie principi.
2 Vispārīgā daļa - materiāli, svari, tvertnes, to konstrukcijas.
3 Transportēšanas iekārtu raksturojums un piemērotība.
4 Svari, skaitītāji. Iekārtas centralizētās mazgāšanas nodrošināšanai.
5 Produktu mehāniskās apstrādes iekārtas: šķirotāji, smalcinātāji, spiedes.
6 Filtri. Maisītāji.
7 Pārtikas produktu hidromehāniskās apstrādes iekārtas - separatori, centrifūgas, nostādinātāji.
8 Siltuma apmainītāji - vispārīgie principi, klasifikācija. Energoresursu ekonomiska lietošana.
9 Iekārtas pārtikas produktu pasterizēšanai, sterilizēšanai.
10 Produktu vārīšanas, cepšanas, blanšēšanas un plaucēšanas iekārtas.
11 Maizes krāšņu veidi, konstrukcijas, darbības principi.
12 Iekārtas šķīdumu koncentrēšanai.
13 Aukstuma iekārtas: dzesētāji, saldēšanas iekārtas, kriokoncentrētāji, sublimācijas kaltes.
14 Siltuma un masas apmaiņas iekārtas - kalšu klasifikācija, konstrukcijas un izmantošanas iespējas.
15 Pārtvaices un rektifikācijas iekārtas.
16 Iekārtu noslogojuma grafika izveide un izmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.