Kursa kods PārZ2063

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu iepakošana

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author viesdoc.

Ilze Čakste

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar pārtikas iepakojuma / iesaiņojuma materiālu vispārīgu raksturojumu, funkcijām. Iepakošanas /iesaiņošanas materiāliem (papīrs, metāls, stikls, polimēri un kompozītmateriāli), to formām. Etiķetēm, un to līmēšanas iekārtām. Iepakojuma iekārtām. Iepakošanu gaisa vidē un izmainītā vidē - VP; MAP; EMAP. Aktīvais un biodegradējamais iepakojums. Transportiepakojums. Izlietotā iepakojuma pārstrāde un apsaimniekošana.
Laboratorijas darbos un semināros apgūst praktiskas iemaņas iepakojuma/ iesaiņojuma materiālu novērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un izpratne par pārtikas iepakojuma industriju, iepakojuma / iesaiņojuma materiāliem. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – laboratorijas darbi; 1. kontroldarbs
2. Prasmes orientēties iepakojuma / iesaiņojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā – praktiskie darbi; 2. kontroldarbs
3. Kompetence: spēj izvēlēties un analizēt pārtikas iepakojuma / iesaiņojuma materiālus, pārtikas iepakošanas procesus un jaunākās iepakošanas tehnoloģijas jaunu produktu izstrādē un derīguma termiņa pagarināšanā – 3. kontroldarbs; mājas darbi, praktiskie darbi

Kursa plāns

1. Lekcija: Ievads. Iesaiņojuma definīcija un funkcijas.
2. Lab. darbs: Informācija pārtikas preču marķējumā.
3. Lekcija: Polimēru vispārīgs raksturojums.
4. Lab. darbs: Alumīnijs. Alumīnija jonu migrācija pārtikas produktos.
5. Lekcija: Polimēru struktūra un īpašības.
6. Lab. darbs: Līmes. Kazeīna līme no biezpiena. Dekstrīnu līme. Kolagēna līme.
7. Lekcija: Polimerizācijas reakcijās iegūtie polimēri.
8. Lab. darbs: Papīrs.
9. Lekcija: Polimerizācijas un polikondensācijas reakcijās iegūtie polimēri.
10. Lab. darbs: Plēve no kartupeļu cietes.
11. Lekcija: Plēvju veidi, īpašības un lietošana.
12. Lab. darbs: Pārtikas produktu iesaiņojuma materiālu īpašību novērtējums.
13. Lekcija: Metāli, stikls, papīrs.
14. Lab. darbs: Polimēru identificēšana.
1.kontroldarbs: Iesaiņojums, tā raksturojums.
15. Lekcija, pr.d.: Pārtikas produktu iepakojuma industrijas attīstība. – 2 h
16. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma (metāls, stikls, papīrs un kartons) formu veidošana un pildīšana. – 2 h
17. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma polimēru materiāu formu veidošana un pildīšana. Darbs grupās– 2h
18. Pr.d.: Vāki un aizvākošana. Etiķetes, to līmēšanas iekārtas.  2h
2. kontroldarbs: Iepakojuma formas, iepakojuma veidošanas principi, to izmantošanas analīze un piemērotu risinājumu izskatīšana.
19. Lekcija, pr.d.: Iepakojums izmainītā vidē. – 3 h
20. Lekcija, seminārs.: Inovācijas iepakojumā. Diskusija. Kritiska pieeja. Aktīvā un biodegradējamā iepakojuma izmantošanas iespējas. – 3h
21. Lekcija, pr.d.: Diskusijasun analīze par izlietotā iepakojuma pārstrādi un apsaimniekošanu. Transportiepakojuma risinājumu kritiska izvērtēšana. – 2h
3. kontroldarbs: Iepakojuma risinājumi inovatīvu produktu iepakošanai.
22. Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par patērētāju attieksmi pret iepakojumiem un iepakojuma optimizēšanas veidiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem trīs kontroldarbiem, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem, jābūt ieskaitītām visu laboratorijas darbu atskaitēm, kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).

Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par pārtikas iepakojumu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu.).
2. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Patstāvīgā darba referāts, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Sekmīgi uzrakstīti visi trīs kontroldarbi (veido 20% no vērtējuma).
3. Nostrādāti visi praktiskie darbi un laboratorijas darbi, ieskaitītas visas laboratorijas darbu atskaites, kā arī ieskaitīti mājas darbi (veido 20% no vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 112 lpp.
2. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp. I
3. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp.
4. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. 3rd Edition. CRC Press, 2012. 733 p.

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp. 2. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
2. Bioplastic Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/index.php
3. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

PTF obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem 3 semestrī