Kursa kods PārZP063

Kredītpunkti 3

Kvalitāte pārtikas uzņēmumā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1014, Higiēnas prasības uzņēmumā

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

Kursa anotācija

Nostiprināt studiju procesā iegūtās zināšanas un iegūt praktiskas iemaņas pārtikas produktu ražošanā un kvalitātes nodrošināšanā. Iepazīties ar uzņēmumā esošo kvalitātes sistēmu un tās pārvaldību, izprast tajā notiekošas posmus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs: • Zināšanas un izpratne par pārtikas uzņēmumā esošo kvalitātes kontroles sistēmu, tās struktūru un nozīmi drošu pārtikas produktu izstrādē. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
• Prasmes nodrošināt kvalitātes sistēmas pārvaldību un pārtikas produktu kvalitātes kontroli. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
• Kompetence izprast un izvērtēt kvalitātes sistēmas sniegtās priekšrocības pārtikas ražošanas uzņēmumā. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa plāns

1. Vispārīgās ziņas par uzņēmumu  1 nedēļa:
• uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības veids, atrašanas vieta, specializācija;
• kvalitātes sistēma uzņēmumā;
• jaunākās tendences produktu kvalitātes novērtēšanā; jaunāko produktu (pēdējo 3 gadu laika izstrādāto) produktu raksturojums.
2. Kvalitātes pārvaldība uzņēmumā. Uzņēmumā īstenotās kvalitātes sistēmas raksturojums.  1 nedēļa:
• inovāciju izstrādes plānošana, pilnveide, kvalitātes kontrole. Dokumentu izstrāde produktu ražošanai un realizācijai;
• ražošanā izmantotās izejvielas, to iedalījums un īss raksturojums; jauno produktu ražošanas tehnoloģisko procesu secība un parametri; izmantotās iekārtas;
• gatavā produkcija, tās raksturojums, kvalitātes kontrole;
• sanitāri higiēniskās prasības uzņēmumā. Apkārtējās vides aizsardzības un darba drošības pasākumi.
3. Gatavās produkcijas kvalitātes kontrole un dokumentācijas sagatavošana realizācijai. – 1 nedēļa.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izieta instruktāža par darba drošību. Nokārtota sanitārā grāmatiņa. Prakses laikā studenti gatavo prakses pārskatu, atgriežoties no prakses publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējumu - ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Vispārīgās ziņas par uzņēmumu; uzņēmumā izmantoto izejvielu raksturojums un to kvalitātes pārbaude. - 1 nedēļa.
2. Kvalitātes pārvaldība uzņēmumā. Uzņēmumā īstenotās kvalitātes sistēmas raksturojums. -1 nedēļa.
3. Gatavās produkcijas kvalitātes kontrole un dokumentācijas sagatavošana realizācijai. – 1 nedēļa.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses pārskata vērtējuma. Students ieskaiti par prakses pārskatu var iegūt, ja vismaz 70% no prakses pārskata ir iekļauti tajā un atbilstoši aprakstīts.

Pamatliteratūra

1. Uzņēmumā esošā pieejamā informācija par kvalitātes sistēmas pārvaldību.
2. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L, Straumīte E Ražošanas prakses nolikums. LLU. Jelgava, 2008. 24 lpp.
3. Blija A. Pārtikas un uztura kvalitāte un drošums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 104 lpp.
4. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un terminu vārdnīca: LVS EN ISO 9000:2015.

Papildliteratūra

1. LR Tiesību akti. [tiešsaiste]. [skatīts 14.12.2018.] Pieejams: www.likumi.lv
2. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības: LVS EN ISO 9001. Nav LLU

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Zemkopības ministrija. Nozares portāls. Nozaru labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas. [tiešsaiste]. [skatīts 14.12.2018.] Pieejams: https://www.zm.gov.lv/partika

2. International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health. ISSN (print) 1479-391. ISSN (online) 1479-392X

Piezīmes

PTF obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” PTF studentiem 4 semestrī.