Kursa kods PārZ2060

Kredītpunkti 8

Piena pārstrādes tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits192

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas piena pārstrādē patērētājam drošu un veselībai nozīmīgu produktu ražošanai. Kursa uzdevums ir radīt mūsdienu jaunākajiem sasniegumiem atbilstošu priekšstatu par piena produktu ražošanu. Īpaša vērība veltīta praktisko iemaņu izkopšanai piena produktu sensoro, fizikāli-ķīmisko un mikrobioloģisko rādītāju testēšanai; produktu defektu rašanās cēloņu izpratnei; piena produktu ražošanā lietoto tehnoloģisko iekārtu, tostarp iepakošanas, darbības principu apguvei un pasākumiem produktu drošības uzraudzībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs
• zināšanas piena produktu ražošanas tehnoloģijā, tehnoloģisko iekārtu darbībā, iepakošanas tehnoloģijās un materiālos produktu derīguma nodrošināšanai, izpratne par ražošanas laikā noritošajiem fizikālajiem, ķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem;
• prasmes izskaidrot produktu defektu rašanās cēloņus un to novēršanas iespējas, saistot ar piena sastāvu, kvalitāti un tehnoloģisko procesu norisi;
• kompetence piena produktu kvalitātes kontrolē un riska vadībā.

Kursa plāns

1 L.: Piena sastāvs, īpašības, ieguve. Atsevišķu piena sastāvdaļu raksturojums. L.d.: Piena sastāva analīze.
2 L. Piena kvalitāte, tās ietekmējošie faktori. L.d.: Piena kvalitātes, tostarp mikrobioloģiskās kvalitātes analīze.
3 L. Piena mehāniskā un termiskā apstrāde. Iekārtas piena apstrādei, to darbības princips. L.d. Iekārtu darbības apguve.
4 L. Termiski apstrādāta piena un krējuma ieguve. L.d. Termiskās apstrādes režīmu kalkulācija, efektivitātes pārbaude.
5 L. Ieraugi, skābpiena dzērienu ražošana. L.d. Ieraugu aktvitātes pārbaude, pienskābes baktēriju analīze.
6 L. Skābpiena produktu ražošana. Iekārtas biezpiena ieguvei. L.d. Iekārtu darbības principa apguve.
7 L. Piena produktu (šķidro un pastveida) iepakošanas materiāli, iekārtas, principi. L.d.Produktu iepakošanas tehnika.
8 L. Saldējuma ražošana, iekārtas saldējuma ieguvei. L.d. Frīzēšanas un saldēšanas iekārtu darbības principi.
9 L. Sviesta ražošana, iekārtas sviesta gatavošanai. L.d. Sviesta gatavošana, kvalitātes izvērtēšana.
10 L. Siers, ražošanas procesi un palīglīdzekļi, iekārtas. L.d. Saldpiena siera gatavošana, siera mikroflora.
11 L. Siera ražošanas tehnoloģija, bioķīmiskie procesi siera nogatavināšanā. L.d. Iekārtas siera gatavošanai.
12 L. Sviesta, siera un piena konservu iepakošana, veidi, materiāli, iekārtas. L.d. Produktu iepakošanas risinājumi.
13 L. Piena konservu ražošanas tehnoloģija, iekārtas. L.d. Ietvaices un kaltēšanas iekārtu darbība, jaunākie risinājumi.
14 L. Piena rūpniecības blakusprodukti, pārstrādes tehnoloģija un iekārtas. L.d. Membrānu iekārtu darbības principi.
15 L. Piena produktu sensorās novērtēšanas principi, metodes, standarti. L.d. Piena produktu sensorās novērtēšanas pamati.
16 P.d. Produktu drošība, kontroles un kritisko kontroles punktu definēšana un uzraudzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi studiju kursā plānotie kolokviji/kontroldarbi, nostrādāti un atbildēti laboratorijas darbi. Aktīva dalība prakstiskajos darbos. Ja vidējā atzīme kolokvijā/kontroldarbā ir 6 vai augstāk, students iegūst tiesības saņemt automātisko eksāmenu. Ja vērtējums ir mazāks, students kārto pilnā apjomā "Piena pārstrādes tehnoloģijas" kursu.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J. Dairy science and technology Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 782 p. Ir LNB CRC Press. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9781420028010
3. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.

4. Microbiology handbook. Dairy products. Edited by R.Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 173 p.

Papildliteratūra

1. Fundamentals of cheese science. P.F. Fox, etc. New York, NY: Springer, 2016. 799 p.
2. Robertson G.L. Food packaging: principles and practice. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. 703 p.
3. Dairy microbiology handbook. Edited by R. K. Robinson. New York: Wiley Interscience, 2002. 765 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Quality Management in Food Chains. Edited by L.Theuvsen. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007. 509 p.
2. Blija A. Pārtikas un uztura kvalitāte un drošums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 104 lpp.

3. Stone H., Sidel J.L. Sensory Evaluation Practices. 3rd.ed. Redwood City, CA,USA: Tragon Corporation, 2004. 377 p. Ir LLU datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost). Pieejams: ttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=189495&site=ehost-live

Piezīmes

Obligātais studiju kursu akadēmiskajai bakalaura augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" pilna laika studentiem.