Kursa kods PārZ2058

Kredītpunkti 2

Uztura gatavošanas tehnoloģija II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

author

Imants Atis Skrupskis

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

Kursa anotācija

Studiju kursa saturs ir veidots no divām daļām - ēdienu gatavošanas tehnoloģija un ēdināšanas uzņēmumu nostādnes, kuras ir populāras pasaulē un aktuālas Latvijā. Studenti iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas izejvielu pirmapstrādē, pusfabrikātu un ēdienu gatavošanā, pielietojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus. Programmas ietvaros studenti apgūst tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādi, kas ir pamats kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai ēdināšanas uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par uzturvielu strukturālam izmaiņām pārtikas produktos ēdienu gatavošanas laikā, kā arī plašas zināšanas par dažādu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskajām īpatnībām; ēdināšanas uzņēmuma produkta pozicionēšanu;
• prasmes – integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju; interpretēt iegūtos rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence – spēj izstrādāt ēdināšanas uzņēmuma produktu atbilstoši uzņēmuma darbības nostādnēm. Darboties atbilstoši regulējošiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēdināšanas uzņēmuma nostādnes. Ēdināšanas uzņēmuma produkts, tā pozicionēšanas dažādie aspekti Latvijā un pasaulē
2 Ēdienu gatavošanas vēsturiskā attīstība - nacionālās virtuves, racionālā virtuve u.c.
3 Nacionālā virtuve kā ēdināšanas uzņēmuma produkts
4 Latviešu tautas nacionālā virtuve, tās attīstība un piedāvājuma raskturojums
5 Baltijas valstu un skandināvijas reģiona nacionālās virtuves
6 Slāvu tautu, Kaukāza reģiona tautu nacionālās virtuves un to raksturojums
7 Eiropas tautu nacionālās virtuves, to piedāvājuma analīze
8 Vidusjūras reģiona tautu nacionālās virtuves
9 Āzijas reģiona tautu nacionālo virtuvju raskturīgākās iezīmes
10 Dažu citu pasaules tautu nacionālās virtuves
11 Slow food attīstība pasaulē un Latvijā, tā raksturīgāko iezīmju analīze
12 Fast food pasaulē un Latvijā, piedāvājums un tā analīze
13 Raw food, tā raksturīgākais piedāvājums
14 SPA virtuves - aktuāls ēdināšanas uzņēmumu produkts
15 Fashion cuisine, molekulārā virtuve - mūdienīga pieeja ēdināšanas produkta izstrādē
16 Seminārs - ēdināšanas uzņēmumu atšķirīgās nostādnes sava produkta izveidē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi nokārtotiem 4 kontroldarbiem, prezentētam patstāvīgajam darbam, izstrādātiem un sekmīgi novērtētiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Krūmiņa G., Skudra G., Kozule V., Brūvere L. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.
2. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
3. Zommers R. Mūsdienu latviskā virtuve. Rīga: White Book , 2014. 189 lpp.
4. Cornbleet J. Svaigēšana :tas ir tik vienkārši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 191 lpp.

Papildliteratūra

1. Itāļu virtuve. Rīga: Jumava, 2011. 96 lpp.
2. Masiļūne Ņ. Latvian national cuisine. Rīga: Jumava , 2010. 251 lpp.
3. Kenney M. Raw food : svaigēšana : 100 receptes veselīgam mirdzumam. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Četras Sezonas. Rīga: AMSMEDIA. ISSN 2255-8985
2. Good Food. BBC Worldwide Limited. London: Media Centre 201. ISSN 0957/588X
3. Garšīgs. Rīga: SIA ALI S. ISSN 1691-5615

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.