Kursa kods PārZ2057

Kredītpunkti 5

Uztura gatavošanas tehnoloģija I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

author

Imants Atis Skrupskis

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

Kursa anotācija

Studiju kursa saturs ir veidots no divām daļām - ēdienu gatavošanas tehnoloģija un ēdināšanas uzņēmumu nostādnes, kuras ir populāras pasaulē un aktuālas Latvijā. Studenti iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas izejvielu pirmapstrādē, pusfabrikātu un ēdienu gatavošanā, pielietojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus. Programmas ietvaros studenti apgūst tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādi, kas ir pamats kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai ēdināšanas uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par uzturvielu strukturālam izmaiņām pārtikas produktos ēdienu gatavošanas laikā, kā arī plašas zināšanas par dažādu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskajām īpatnībām; ēdināšanas uzņēmuma produkta pozicionēšanu;
• prasmes – integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju; interpretēt iegūtos rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence – spēj izstrādāt ēdināšanas uzņēmuma produktu atbilstoši uzņēmuma darbības nostādnēm. Darboties atbilstoši regulējošiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnoloģisko procesu raksturojums. Kulinārā apstrāde. Tehnoloģiskā dokumentācija
2 Izejvielu p/a, to ietekmējošo faktoru analīze
3 Izejvielu termiskā apstrāde. Fizikāli - ķīmiskās izmaiņas produktos apstrādes laikā - olbaltumvielas, taukvielas
4 Fizikāli - ķīmiskās izmaiņas produktos apstrādes laikā - ogļhidrāti. Garšas un aromātisko vielu veidošanās
5 Dārzeņu ēdieni, to gatavošanas tehnoloģija
6 Graudaugu pārstrādes produktu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības
7 Olu ēdieni. Biezpiena ēdieni
8 Zupas, to klasifikācija. Buljoni, to gatavošanas tehnolģija
9 Mērces, to iedalījums un gatavošanas tehnoloģija
10 Zivju ēdieni, to gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības
11 Jūras produktu ēdieni
12 Gaļas ēdieni
13 Gaļas ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības
14 Saldo ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības
15 Aukstie ēdieni, to klasifikācija
16 Karstās uzkodas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi nokārtotiem 6 kontroldarbiem, 2 mājas darbiem, izstrādātiem un sekmīgi novērtētiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Krūmiņa G., Skudra G., Kozule V., Brūvere L. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.
2. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
3. Morozovs A. Pārtikas ķīmija: mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 207 lpp.
4. Brotherton B., Wood R.C. The SAGE handbook of hospitality management. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 555 p.

Papildliteratūra

1. Paul C. 200 prasmes, bez kurām neiztikt virtuvē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 256 lpp.
2. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga: Rundas, 2012. 992 lpp.
3. Masiļūne Ņ. Ēdienu receptes. Rīga: Rīgas paraugtipogrāfija, 1996. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Četras Sezonas. Rīga: AMSMEDIA. ISSN 2255-8985
2. Good Food / BBC Worldwide Limited. London: Media Centre 201. ISSN 0957/588X
3. Garšīgs. Rīga: SIA ALI S.ISSN 1691-5615

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.