Kursa kods PārZ2053

Kredītpunkti 2

Pārtikas uzņēmumu projektēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas procesi un iekārtas3282419/02/2014Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ilga Gedrovica

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Priekšzināšanas

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZP042, Pārtikas iekārtas

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.lynda.com/AutoCAD-training-tutorials/160-0.html
2. http://www.autodesk.com/

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par pārtikas uzņēmumu projektēšanu. Apgūst programmas AutoCAD lietošanas pamatus. Iegūst zināšanas par tehnoloģisko shēmu un uzņēmuma plāna konstruēšanas tehniskajiem risinājumiem, izmantojot programmu AutoCAD. Iepazīstas ar projektēto uzņēmumu noformēšanas standartiem, korektu sagatavošanu izdrukai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs:
• zināšanas pārtikas uzņēmumu projektēšanā, AutoCAD programmas lietošanā, ņemot vērā pārtikas uzņēmumu specifiku un standartus;
• prasmes rast optimālākos tehniskos risinājumus tehnoloģisko shēmu un uzņēmumu plāna konstruēšanā; ņemot vērā studiju procesā gūtās atziņas;
• kompetence pārtikas uzņēmumu korektā un kvalitatīvā projektēšanā.

Kursa plāns

1Vispārīgas ziņas par studiju kursu
2Projektēšanas pamatprincipi pārtikas uzņēmumos
3Produktu ražošanas tehnoloģiju un iekārtu piemērotības izvērtējums
4Programmas AutoCAD pielietojums projektēšanā
5Programmas darba vides raksturojums
6Rasējuma organizācijas līdzekļi
7Pārtikas uzņēmumu plāna konstruēšana
8Tehnoloģisko iekārtu objektu rasēšana
9Rasēto objektu koriģēšana, papildināšana
10 Izmēru izlikšana rasētajiem objektiem
11 Slāņu izmantošana darbā ar projektējamo objektu
12 Piesaistes objektam, mērogošana
13 Tehnoloģisko shēmu veidošana ar dažādiem grafiskajiem objektiem
14 Grafisko objektu modifikatori
15 Projektētā objekta noformējums atbilstoši standartam
16 Pārtikas uzņēmumu grafiskā projekta izdruka

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jāapmeklē vismaz 85% nodarbību un jānostrādā visi paredzētie praktiskie darbi. Semestra laikā studentam patstāvīgijāizstrādā un jāiesniedz patstāvīgais darbs un jāiegūst sekmīgs vērtējums zināšanu pārbaudēs. Atzīmi veido vērtējums par izstrādāto patstāvīgo darbu un zināšanu pārbaudi.

Pamatliteratūra

1. Finkelstein E. Autocad 2013 & autocad lt 2013 bible. Indianapolis, IN : Wiley, 2012. 846 p.
2. Gladfelter D. R. Autocad 2013 and autocad LT 2013 :no experience required. Indianapolis, IN : Wiley, c2012. 1072 p.
3. Полещук Н. Н. AutoCAD 2011 :[наиболее полное руководство] Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. 726 с.
4. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010 :pašmācības grāmata. [redaktore Dz. Auziņa]. Rīga : Mācību grāmata, 2010. 285 lpp.