Kursa kods PārZ2051

Kredītpunkti 3.50

Pārtikas ķīmija I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā140

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits76

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek raksturota pārtikas produktu uzbūve un īpašības. Nodaļā Organiskās ķīmijas pamati aplūko proteīnu, ogļhidrātu un lipīdu uzbūvi un īpašības. Fizikālās un koloidālās ķīmijas pamatos aplūko šķīdumu vispārīgu raksturojumu, ķīmisko kinētiku, virsmas parādības, dispersās sistēmas, koloidālos un lielmolekulāru vielu šķīdumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošiem lipīdiem, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām; par fizikālās un koloidālās ķīmijas likumsakarībām, parādībām un procesiem un to saistību ar pārtikas tehnoloģiju - kontroldarbi;
prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas par lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem citos studiju kursos; spēja izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu un pētniecisku darbību - laboratorijas darbi;
kompetence – spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem konkrētos pārtikas produktos; spēja izmantot informāciju, pieņemt un pamatot lēmumus un risināt profesionālas un zinātniskas problēmas - kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: ogļūdeņraži, šķīdumu īpašības. / Lab. darbs: buferšķīdumi.
2. Lekcija: spirti un fenoli. / Lab. darbs: spirti un fenoli. / I kontroldarbs.
3. Lekcija: amīni, aldehīdi un ketoni, vielu šķīdība. / Lab. darbi: aldehīdi un ketoni, uzbriešana.
4. Lekcija: karbonskābes. / Lab. darbs: optiskā izomērija. / II kontroldarbs.
5. Lekcija: hidroksiskābes un esteri, destilācija un ekstrakcija. / Lab. darbi: skābes, emulsijas.
6. Lekcija: lipīdi un taukskābes. / Lab. darbs: esteri./ III kontroldarbs.
7. Lekcijas: tauki un eļļas, ķīmiskā kinētika. / Lab. darbi: piranozes un furanozes, ķīmiskā kinētika.
8..Lekcija: Polārie lipīdi. / Lab. darbs: Lipīdi
9. Lekcija: monosaharīdi, adsorbcijas veidi. / Lab.darbi: piranozes un furanozes, adsorbcija. / IV kontroldarbs.
10. Lekcija: disaharīdi / Lab. darbs: monosaharīdi.
11. Lekcija: polisaharīdi, disperso sistēmu īpašības. Lab. darbi: disaharīdi, sarecēšana. / V kontroldarbs.
12. Lekcija: heterocikliskie savienojumi. / Lab. darbs: polisaharīdi.
13. Lekcija: nukleīnskābes, koloidālie un LMV šķīdumi. / Lab. darbi: nukleotīdi, koloidālie un LMV šķīdumi.
14. Lekcija: aminoskābes. / Lab. darbs: cviterjons. / VI kontroldarbs.
15. Lekcija: olbaltumvielas, emulsijas, putas, pulveri. / Lab. darbi: olbaltumvielas, putas.
16. Lekcija: pārskats par pārtikas produktu pamatkomponentiem. / VII kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens 1. semestrī pilna un 2. semestrī nepilna studiju laika programmā, ja ieskaitīti 7 kontroldarbi un visi laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, t.i., ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem. Ja sekmīgi uzrakstīto kontroldarbu akumulētā atzīme ir ne zemāka kā 7 (labi) un ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi, tad eksāmens nav jākārto.

Pamatliteratūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 228 lpp. 2. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp. 3. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp. 4. Kūka P. Koloidālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 89 lpp.

Papildliteratūra

1. König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. 445 S. 2. Kūka P., Dūma M. Fizikālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 101 lpp. 3. Sorrell T.N. Organic Chemistry. 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology International. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738. 2. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.