Kursa kods PārZ2042

Kredītpunkti 2

Uzturs II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātne (nav zn)32161619/02/2014Uztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Imants Atis Skrupskis

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Handbook of Behavior. Food and Nutrition. Springer, 2011. 5000 p.
2. Kozule V. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Rokasgrāmata II daļa. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2007. 103 lpp.
3. Rozenbergs V. Uztura mācība. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veselība: populārzinātnisks žurnāls visai ģimenei. SIA ,,Dienas žurnāli" . ISSN 1407-804X.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod zināšanas par racionāla, sabalansēta un veselīga uztura principiem, iepazīstina studentus ar cilvēka orgānu sistēmām, kas saistītas ar uzturu, vielmaiņu un enerģijas maiņu organismā. Praktiskajos darbos tiek attīstītas prasmes plānot ēdienkarti dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Studiju kursa apguve veido attieksmi pret veselīgu uzturu un dzīvesveidu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un pareiza izpratne par teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem uzturmācībā
• prasmes analizēt, kritiski izvērtēt un izmantot praktiskajā darbā pamatzināšanas – palīdzēt skolēnam izvēlēties veselīgus produktus un aprēķināt to uzturvērtību
• kompetence sadarbībā ar skolas medicīnisko personālu sastādīt pilnvērtīga un sabalansēta uztura ēdienkarti skolēniem.

Kursa plāns

1 Studiju kurss, tā saistība ar citiem kursiem. Ievads.
2 Uztura fizioloģijas kurss un tā vieta mājturības skolotāja izglītībā.
3 Enerģijas maiņa un vielmaiņa.
4 Cilvēka gremošanas sistēma.
5 Olbaltumvielu nozīme uzturā.
6 Tauku nozīme uzturā.
7 Ogļhidrātu nozīme uzturā.
8 Vitamīnu nozīme uzturā.
9 Minerālvielu nozīme uzturā.
10 Racionāls uzturs
11 Veselīgs uzturs
12 Augu valsts produkti - to raksturojums, uzglabāšana, uzturvērtība.
13 Dzīvnieku valsts produkti - to raksturojums, uzglabāšana, uzturvērtība.
14 Mātes un bērna uzturs.
15 Skolēnu uzturs
16 Modernās diētas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem, izpildītiem praktiskajiem darbiem un patstāvīgajam darbam.

Pamatliteratūra

1. Miške I., Brutāne D. Dzīvības elementi. Rīga: Nordik, 2004. 271 lpp.
2. Neimane L. Vitamīni un minerālvielas. Rīga: Jumava, 2001. 178 lpp.
3. Skrupskis I. Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmskolas izglītības iestādēs. Rokasgrāmata. Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2007. 96 lpp.
4. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LLU, LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.