Kursa kods PārZ2040

Kredītpunkti 1

Uzturs I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas mikrobioloģija168819/02/2014Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Encyclopedia of microbiology. Editor in chief M.Schaechter. London : Academic Press, 2009. ISBN: 978-0-12-373944-5 . Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780123739445#ancpt0010 [skatīts 03.02.2014]
2. Taylor & Francis Group CRCnetBASE. Pieejams: http://www.crcnetbase.com [skatīts 03.02.2014]

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju. Apgūstot mikroorganismu īpatnības un attīstību iespējams noteikt to lietderīgumu pārtikas produktu sistēmā. Iegūst zināšanas par dažādu mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti. Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar dažādu mikroorganismu noteikšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par mikroorganismu morfoloģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, vielu maiņas procesiem un to ietekmējošiem ārējās vides faktoriem.
• Prasme strādāt ar mikroskopēšanas metodēm un metodiku, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus.
• Kompetence izvēlēties metodes un metodiku mikroorganismu noteikšanai pētāmā materiālā.

Kursa plāns

1 Mikroorganismu morfoloģija un fizioloģija.
2 Fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru ietekme uz mikroorganismiem.
3 Olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku pārvērtības mikroorganismu iedarbībā.
4 Zināšanu pārbaude.
5 Piena un gaļas produktu mikroflora un tās ietekme uz produktu kvalitāti.
6 Zivju un olu produktu mikroflora un tās ietekme uz produktu kvalitāti.
7 Augļu, dārzeņu un to produktu mikroflora un tās ietekme uz produktu kvalitāti.
8 Graudu, maizes un to produktu mikroflora.
9 Pārtikas toksikozes, toksikoinfekcijas un mikotoksikozes.
10 Zināšanu pārbaude.
11 Apkārtējās vides higiēnas prasības.
12 Sanitārais režīms, personāla higiēna.
13 Zināšanu pārbaude.
14 Nemikrobiālas dabas saindēšanās.
15 Uztura higiēna.
16 Zināšanu pārbaude.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un nokārtotām 3 zināšanu pārbaudēm.

Pamatliteratūra

1. Greco L.V., Bruno M.N. Food Science and Technology: New Research. New York: Nova Science Publishers, 2008. 482 p.
2. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов. 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2002. 553 с.
3. Жарикова Г.Г., Козьмина А.О. Микробиология, санитария и гигиена пищевых продуктов. Москва: ГЕЛАН, 2001. 256 с.
4. Сидоренко О.Д. Микробиология. Москва: ИНФРА-М, 2005. 285 с.