Kursa kods PārZ2019

Kredītpunkti 1.50

Mājsaimniecības tehnika

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes mājturības / mājsaimniecības mācību priekšmeta satura mācīšanai. Mājsaimniecībā izmantojamās enerģijas veidi, to pārveidošana un izmantošana mājsaimniecībā. Mājas vides kvalitātes nodrošināšana, izmantojot mūsdienīgas iekārtas. Mājsaimniecības tehnikas uzbūve un darbības pamatprincipi, iekārtu un ierīču ekonomiskas izvēles un lietošanas nosacījumi. Mājsaimniecības tehnikas lietošana, ievērojot cilvēka un apkārtējās vides aizsardzības prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par mājas vides tehnisko nodrošinājumu, kā arī par mājsaimniecības tehnikas izvēli, darbības principiem un lietošanu, kas veido daļu no mājturības / mājsaimniecības mācību priekšmeta satura skolā;
• prasmes analizēt un novērtēt nepieciešamos resursus mājsaimniecības iekārtu darbināšanai, sagatavot mācību stundas saturu, kontroljautājumus un uzdevumus par mājsaimniecības tehniku;
• kompetences - argumentēt un izskaidrot dažādu mājsaimniecības ierīču priekšrocības un trūkumus, izskaidrot tehnikas lietošanas noteikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mājsaimniecībā lietojamās enerģijas veidi, tās pārveidošana.
2 Mājas vides enerģētiskais nodrošinājums. Mikroklimats.
3 Telpu vēdināšana. Gaisa kondicionēšana.
4 Ierīces karstā ūdens sagatavošanai.
5 Mājiokļa apgaismojums.
6 Darba drošības prasības. Iekārtu ekonomiska lietošana.
7 Virtuves iekārtas - ledusskapis, pavards, trauku mazgājamā mašīna.
8 Virtuves iekārtas - mazās ierīces virtuvē (produktu pirmapstrādes, termiskā apstrāde).
9 Veļas mazgājamās mašīnas. Veļas žāvētāji. Gludināšanas ierīces.
10 Grīdas kopšanas ierīces.
11 Dārza un pagalma kopšanas ierīces.
12 Šujmašīnas un adāmmašīnas.
13 Teorijas kontroldarbs
14 Patstāvīgo darbu prezentācijas un diskusijas.
15 Patstāvīgo darbu prezentācijas un diskusijas.
16 Patstāvīgo darbu prezentācijas un diskusijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs. Kontroldarbu raksta mācībspēka norādītā laikā. Nostrādāti 5 praktiskie darbi. Izstrādāts un aizstāvēts teorētiskais darbs. Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. Kazaka S., Moroza D. Mājturība un tehnoloģijas. 6. klase. Skolotāja grāmata. A un B daļa. Rīga: RaKa, 2010. – 56 lpp.
2. Kulakova M., Marksa M., Villere L., Žīgurs U. Mājturība un tehnoloģijas 9. klasei. Skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne, 2010. - 136 lpp.
3. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: Mācību līdzeklis. Rīga: Zemkopības Ministrijas mācību metodiskais centrs, 1996. – 220 lpp.
4. Galoburda R., Kārkliņa D., Skrupskis I., Zeibote I. Mājturības pamati: zēniem un meitenēm 5.-9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 207 lpp.

Papildliteratūra

1. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs: Mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei ar izvēli tekstila tehnoloģijās. Tiešsaistē. http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas/pamskolai/majtur_5_9_tekstils.pdf
2. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs: Mājturība un tehnoloģijas 5.–9.klasei ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās. Tiešsaistē: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas/pamskolai/majtur_5_9_kokmet.pdf
3. Schmidt V. Appliance Handbook For Women: Simple Enough Even Men Can Understand. Bloomington, USA: AuthorHouse, 2005. – 84 p.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF studiju programmas "Mājas vide un informātika izglītībā", "Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā".